eleonora mileva 200

Професор Елеонора Михайлова Милева е доктор на науките, преподавател по педагогика и спортна педагогика в Националната спортна академия „Васил Левски” към катедра „Психология, педагогика и социология“.

Защитава дисертационен труд „Естетически и комерсиални измерения на спортното състезание” за научната и образователната степен „доктор” през 1998 г. През 2015 г. придобива научната степен „доктор на науките” с дисертация на тема „Педагогиката на физическото възпитание и спорта – теоретични, практически и образователни измерения” .

Води самостоятелни курсове и модули в различни магистърски програми, както и в образователната и научната степен „Доктор”. Ръководител е на магистърската програма „Младежки дейности и спорт” в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение към Факултет „Педагогика“. Член е на програмните съвети на магистърските програми „Спортен мениджмънт”, „Физическо възпитание и спорт“ и „Олимпизъм и спорт“, както и на докторската програма „Физическото възпитание в образователната система“.

Участва като лектор в семинари и курсове за учители по физическо възпитание, треньори и инструктори. Преподавател е в Центъра за следдипломна квалификация при НСА. Осъществява обучение на чуждестранни студенти по европейски програми за академичен обмен. Гост-лектор е във висши училища в Европа.

Автор е на монографии, учебници, учебни ръководства и над 200 научни статии и доклади в областта на спортната педагогика, физическото възпитание и спорта. Част от тях са публикувани в реферирани научни издания и в списания с импакт фактор на чужд език.

Професор Елеонора Милева участва в редица авторитетни международни научни форуми у нас и в чужбина като конгреси на Европейския колеж по спортна наука (ECSS), европейски и световни конгреси на Международната федерация по физическо възпитание (FIEP), научни конференции и симпозиуми в различни балкански страни като Румъния, Сърбия, Турция, Македония, Албания, Хърватия. Участва в множество национални и международни научни и образователни проекти по програмите ЕРАЗЪМ+, ЕРАЗЪМ, ТЕМПУС, проект към ЮНЕСКО, ОП „Развитие на човешките ресурси” и други.

Член е на авторитетни международни организации в областта на физическото възпитание и спорта. Експерт е по проблемите на младежките дейности и спорта в различни комисии и работни групи на национално и европейско равнище.

Заместник-декан е на Учителски факултет в периода от 2008 г. до 2016 г. Награждавана е за принос в научноизследователската работа и за популяризиране на физическото възпитание и спорта.


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 

  

 

Намерете ни и в социалните мрежи