Мобилни технологии

Споделяне

Цена с ДДС

15,00 лв за продукт
   Брой
+

Предговор

Учебното помагало "Мобилни технологии" е създадено за обучение на студенти по специалност "Информационни технологии" и "Информационни технологии в съдебната администрация" на Университета по библиотекознание и информационни технологии по едноименната дисциплина. В тази книга са разгледани основни въпроси, свързани с обработката на сигналите, които са в основата на мобилните комуникации и технологии. Целта на настоящето помагало е да запознае студентите със свойствата на различни сигнали, тяхното преобразуване и анализ, както и с основните методи за практическото им използване. Съвременният свят е немислим без мобилните комуникации, мобилен интернет и сателитни комуникации. В книгата е отделено внимание на принципите на работа на тези системи и тяхното използване. Разгледани са принципите на клетъчните мрежи, GSM мрежата, сателитните комуникационни и навигационите системи.
Методическото усвояване на представения материал изисква по възможност неговото последователно изучаване. За изучаването на изложения материал са необходими основни знания по висша математика. Изясняването на физическата същност на разглежданите принципи и процеси и осмислянето на съпътстващия материал се подпомагат от приведените пояснителни примери и графичен материал. Книгата може да бъде полезна и за студенти от сродни специалности, също и на всички желаещи да се запознаят по-подробно с принципите на мобилните технологии.

Съдържание

Глава 1. Въведение в мобилните технологии
1.1. Въведение
1.2. Мобилност в телекомуникационната мрежа
1.3. Свойства на радиовълните
Глава 2. Общи сведения, понятия и описание на сигнали и системи
2.1. Общи сведения и понятия
2.2. Размерност на сигналите
2.3. Математическо описание на сигналите
2.4. Класификация на сигналите
2.5. Типове сигнали
2.6. Аналогово-цифрово преобразуване (АЦП)
2.7. Цифрово-аналогово преобразуване (ЦАП)
2.8. Системи за преобразуване на сигнали
2.9. Задачи за самостоятелна работа
Глава 3. Времево и спектрално представяне на сигнали
3.1. Разлагане на сигналите на единични импулси
3.2. Конволюция
3.3. Корелация
3.4. Дискретни преобразования
3.5. Бързо преобразувание на Фурие
3.6. Задачи за самостоятелна работа
Глава 4. Модулация на сигнали
4.1. Амплитудна модулация
4.2. Ъглова модулация
4.3. Импулсна модулация
4.4. Цифрова Модулация (Манипулация)
4.5. Задачи за самостоятелна работа
Глава 5. Демодулация на сигнали
5.1. Комплексна форма на хармонични сигнали
5.2. Квадратурна демодулация на теснолентов сигнал
5.3. Аналогово-цифрово преобразование (АЦП)
5.4. Квантуване на дискретен сигнал
5.5. Кодиране на квантувани сигнали
5.6. Децимация и интерполация на данни
5.7. Задачи за самостоятелна работа
Глава 6. История, развитие и Класификация на мобилните радиомрежи
6.1. История на развитието на мобилните радиомрежи
6.2. Класификация на мобилните радиомрежи
6.3. Основни понятия
Глава 7. Разпространение на радиовълни в мобилно пространство
7.1. Класификация на радиовълните
7.2. Разпространение на радиовълните в макроклетките
7.3. Разпространение на радиовълните в микроклетките
7.4. Мощност на приетия сигнал в приемника
Глава 8. Принципи на клетъчните радиомрежи
8.1. Архитектура и принципи на работа на клетъчната радиомрежа
8.2. Реализация на разговор, регистрация и локализация на мобилната станция
8.3. Комуникационен трафик в клетъчната мрежа
8.4. Методи за увеличаване на капацитета на мрежата
8.5. Прехвърляне на връзката при преминаване на границата на клетката
Глава 9. Архитектура, сигурност и услуги предлагани от GSM мрежата
9.1. Архитектура на мрежата GSM
9.2. Основни операции в GSM мрежата
9.3. Мерки за сигурност в GSM мрежата
9.4. Канал за пренос на говор
9.5. TDMA достъп до GSM мрежата
9.6. GSM u честотни канали
9.7. Услуги предлагани от мрежата GSM
9.8. Определяне на координатите на мобилно устройство
9.9 Задачи за самостоятелна работа
Глава 10. Спътникови комуникационни мрежи
10.1. Класификация на спътниковите комуникационни мрежи
10.2. Спътникови услуги
10.3. Видове околоземни орбити
10.4. Примери за реализирани спътникови комуникационни мрежи
10.5. Навигационни сателитни системи
10.6. Диференциална навигационна система
10.7. Извличане на информация от радиосенки на сателитни сигнали
Заключение
Литература


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 

  

 

Намерете ни и в социалните мрежи