Кинезитерапия след реконструкция на предна кръстосана връзка

Споделяне

Цена с ДДС

25,00 лв за продукт
   Брой
+

СЪДЪРЖАНИЕ

Рецензия от проф. Видьо Желев, дм на “Кинезитерапия след реконструкция на предна кръстосана връзка”
с автор доц. Давид Кънчев
Рецензия от проф. Лейла Крайджикова, дм на “Кинезитерапия след реконструкция на предна кръстосана връзка”
с автор доц. Давид Кънчев

ВЪВЕДЕНИЕ

1. АНАТОМИЧНИ, КИНЕЗИОЛОГИЧНИ И БИОМЕХАНИЧНИ ДАННИ ЗА КОЛЯННАТА СТАВА
1.1. Кости на колянната става и свързвания между тях
1.2. Мускули, движещи колянната става
2. УВРЕДИ НА КАПСУЛО-ЛИГАМЕНТАРНИТЕ СТРУКТУРИ НА КОЛЯННАТА СТАВА
3. МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОЛЯННАТА СТАВА
Литература
4. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕДНА КРЪСТОСАНА ВРЪЗКА
4.1. Показания и хирургични техники
4.2. Узряване на автоприсадъците. Ефекти от
обездвижването и ранното раздвижване
4.3. Литература
5. АВТОРСКИ ВИЖДАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА
СРЕДСТВАТА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА
6. ПРИМЕРНИ ПРОГРАМИ ЗА КИНЕЗИТЕРАПИЯ СЛЕД
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕДНА КРЪСТОСАНА ВРЪЗКА
6.1. Програма за физиотерапия на К. Donald
Shelbourne, Thomas E. Klootwyk, Mark S. DeCarlo (1992)
6.1.1. Литература
6.2. Агресивна програма за физиотерапия на К. D. Shelbournе, J. H. Wilckens (1993)
6.3. Програма за физиотерапия на Paolo Aglietti (1997)
6.4. Програма за кинезитерапия на Я. Митева, В. Пиронски, С. Сиумурекис (1998)
6.5. Програма за кинезитерапия на Стелиос Сиумурекис (2002)
6.6. Програма за кинезитерапия на П. Баракова, А. Георгиева (2003)
6.7. Програма за кинезитерапия в ранния период след реконструкция на предна кръстосана връзка на Р. Ташева, А. Георгиев, Ч. Чолаков (2004)
6.8. Програма за физиотерапия на Т. Груева и Н. Попов (2013)
7. ПРИМЕРНА ДИАГРАМА ЗА ОТЧИТАНЕ НА БОЛКАТА СЛЕД АРТРОСКОПСКА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕДНА КРЪСТОСАНА ВРЪЗКА
8. СПЕЦИАЛНИ СРЕДСТВА И УПРАЖНЕНИЯ, ПРИЛАГАНИ СЛЕД РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕДНА КРЪСТОСАНА ВРЪЗКА – АВТОРСКО ВИЖДАНЕ
8.1. Литература
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РЕЦЕНЗИЯ

Предната кръстосана връзка е основната анатомична структура, която стабилизира колянната става. Увредата и води до нестабилност, която ограничава двигателната, спортната професионална активност. През последните 25 години поредица теоритични и аналитични изследвания, доказаха, че хирургичното поставяне на анатомичен трансплантант е оптимален метод за възстановяването на предната кръстосана връзка (ПКВ). Днес се приема за „златен стандарт“ използването на костно – сухожилен – костен свободен трансплантант от lig. patellae. Безспорен е факта, че кинезитерапията след реконструкция на ПКВ има решаващо значение за възстановяването на функцията на колянната става респ. на долния крайник. И днес има противоречиви мнения за вида и обема на движение в колянната става, степента на статичното обременяване в ранния следоперативен период, тренировката на квадрицепса и флексорите на колянната става както и за връщането към нормалните дейности от бита и спортната дейност. Според Lonnie Paulos et.al (1987) успешният изход от реконструкцията на ПКВ зависи от знанието, умението и сътрудничеството на рехабилитационния екип:

Подбор на Избор на Оперативна Физиотерапия
Пациент операция техника

Монографията е написана в обем от 178 страници на достъпен български език. Съдържанието и отговаря на работната хипотеза съставена от автора. Тя е изпълнена. В монографията са описани анатомични данни за колянната става, увредите на лигаментaрните и структури, и някои методи за изследване които са основа за прилагането на кинезитерапията.

Кратко но съдържателно са описани методи за реконструкция на ПКВ – показания, узряване на автоприсадъка, ефекти от обездвижването и ранното раздвижване, мобилизацията и др.

Описани са авторски виждания за прилагане на средствата на кинезитерапията. Те дават възможност на кинезитерапевта за индивидуален избор и спазване на определени принципи при прилагането им.
Доц. Давид Руменов Кънчев, доктор детайлно и автентично е описал 8 програми по кинезитерапия (физиотерапия) на известни чуждестранни и български специалисти. При някои от тях са дадени получените резултати и изводите. Те са достоверен литературен източник. Избрани са и са отпечатани на едно място актуални данни, които могат да се ползват от кинезитерапевти и специалисти в тази област.
Освен това автора е подбрал и описал специални средства и упражнения след реконструкция на ПКВ използвани от различни автори.

При написването на всяка част от монографията е посочена ползваната литература. Тя е затворен кръг от данни анатомични, патологични, изследвания, хирургични, процесите на узряване на трансплантанта, ранната и късната кинезитерапия.

Всички данни описани в книгата са съобразени с теоретичните и практически виждания на автора. Той представя многостранно и задълбочено проблема.

Смятам, че книгата на доц. Давид Руменов Кънчев е подходяща за широк кръг специалисти като: студенти по кинезитерапия, практикуващи кинезитерапевти, рехабилитатори и специалисти в тази област.

Проф. Видьо Василев Желев, дм

РЕЦЕНЗИЯ

В последните години травмите на опорно-двигателния апарат и в частност на колянната става непрекъснато се увеличават. Нарушеният здравен статус на населението предизвиква социални и икономически проблеми не само за дадения индивид, но и за цялото общество. Това налага широк кръг специалисти да създават и апробират нови методики за лечение и рехабилитация.

Предложената на читателите монография „Кинезитерапия след реконструкция на предна кръстосана връзка” на доц. Давид Руменов Кънчев е адресирана към кинезитерапевти, рехабилитатори, студенти, пациенти със съответната патология и др.

Авторът е утвърден специалист в областта на кинезитерапията и успешно съчетава научно-изследователския си опит с дългогодишната си практическа дейност. Той е известен в научните среди с разработването, експерименталното изследване и внедряването на различни кинезитерапевтични програми. Проблемът е представен многостранно и задълбочено.

По най-добър начин представя теоретичните насоки и практическото приложение на специализирани кинезитерапевтични средства след реконструкция на предна кръстосана връзка. Този труд има не само научна и педагогическа стойност, но и несъмнена приложна стойност, тъй като включва както авторските виждания, така и примерни програми, апробирани от много автори. Той е плод на задълбоченост и отлични практически умения, доказани от личната работа на доц. Давид Кънчев с пациенти.

Надявам се, че събраните в книгата знания, ще послужат за усъвършенстване на професионалните умения на специалисти и студенти и по кинезитерапия.

проф. Лейла Огуз Крайджикова, дм
катедра „Спортна медицина”
Национална спортна академия „Васил Левски”

ВЪВЕДЕНИЕ

Предната кръстосана връзка е основната стабилизираща структура в колянната става. Увредите й водят до нарушаване функцията й, двигателната активност на спортиста и професионалната активност на пострадалия. Консервативното лечение на тази структура води до значителна загуба на функция, трайни промени в биомеханиката на колянната става, съпътствани с нестабилност, развитие на остеоартроза и промени в качеството на живот.

През последните 30 години редица теоретични и клинични проучвания доказват, че оптималният метод за реконструкция на предна кръстосана връзка в колянната става е използването на средната трета на пателарното сухожилие с костни блокчета (кост – сухожилие – кост).

В Европа и САЩ се приема, че този метод е „златен стандарт”, според който се прави оценка на резултатите при един или друг вид лечение, на един или друг тип хирургична техника.

Безспорен е фактът, че провеждането на кинезитерапия след реконструкция на предна кръстосана връзка има извънредно голямо значение за постигане на добри следоперативни резултати – преодоляване на следоперативната болка, отока, възпалението, срастването на трансплантанта, възстановяването на обема на движение, стабилността на колянната става, хипотрофията, силата на мускулите, движещи ставата, и връщане към нормален двигателен режим и спорт.

В публикуваните програми за кинезитерапия след реконструкция на предна кръстосана връзка на колянната става се виждат еволюцията и агресивността на прилаганите средства на кинезитерапията, съобразени с хирургичните методи на лечение. В тях се очертават кои са основните задачи, които трябва да се решават. Още по-актуален е въпросът с какви средства се постигат поставените задачи и кога трябва да се прилагат.
Хипотезата при написването на тази монография е, че ако представим теоретичния и практическия опит на автори, ще улесним съставянето на програми за кинезитерапия след реконструкция на предна кръстосана връзка на колянната става, съобразени с вида хирургично лечение, адекватното й физическо натоварване и предпазване от усложнения.

От автора

Подобни продукти

Резултати 1 - 3 от 3
 • 03_______
  СЪДЪРЖАНИЕ ВЪВЕДЕНИЕ 1. КРАТКИ АНАТОМИЧНИ, ФИЗИОЛОГИЧНИ И ПАТОЛОГИЧНИ ДАННИ ЗА П...

  Кинезитерапия при увреда на периферната нервна система

  30,00 лв за продукт
  02_______
  СЪДЪРЖАНИЕ Рецензия от проф. Видьо Желев, дм на “Кинезитерапия след реконс...

  Кинезитерапия след реконструкция на предна кръстосана връзка

  25,00 лв за продукт
  01__________
  СЪДЪРЖАНИЕ ВЪВЕДЕНИЕ 1. АНАТОМИЧНИ, КИНЕЗИОЛОГИЧНИ, ПАТОКИНЕЗИОЛОГИЧНИ ДАННИ ЗА...

  Кинезитерапия при дегенеративни промени в шийния отдел на гръбначния стълб

  25,00 лв за продукт
Резултати 1 - 3 от 3


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 

  

 

Намерете ни и в социалните мрежи