Кинезитерапия при увреда на периферната нервна система

Споделяне

Цена с ДДС

30,00 лв за продукт
   Брой
+

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ
1. КРАТКИ АНАТОМИЧНИ, ФИЗИОЛОГИЧНИ И ПАТОЛОГИЧНИ ДАННИ ЗА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА
Литература
2. РЕГУЛАЦИЯ НА ПОЗАТА И ДВИЖЕНИЯТА. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА ВЪРХУ НЕРВНАТА СИСТЕМА
Литература
3. МЕТОДИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОЦЕНКА В ПРОЦЕСА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД УВРЕДИ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА.
Цел, задачи и средства на кинезитерапията при увреда на периферната нервна система
3.1 Методика за функционални измервания и изследвания. Определяне на потенциала на възстановяване. Цел, задачи, средства.
3.2. Методика за възстановяване на мускулната сила на крайниците
3.3. Увреждане и упражнения за възстановяване на сетивността на крайниците
3.3.1. Увреждане и възстановяване на сетивността на ръката
3.3.2. Увреждане и възстановяване на сетивността на стъпалата
3.4. Мобилизация на периферната нервна система
Литература
4. ИЗСЛЕДВАНИЯ, ТЕСТОВЕ И ОЦЕНКИ В КИНЕЗИТЕРАПИЯТА ПРИ УВРЕДИ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА
● ОБИКОЛКИ
● МАНУАЛНО МУСКУЛНО ТЕСТУВАНЕ
● ТЕСТ ЗА БОЛКА
– Тест за определяне на степента на болката по метода на Мерл О`Добине
– Визуално-аналогова скала (ВАС) за болка
● Оценка на силата на болката при извършване на дейности от ежедневния живот [27]
● МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООРДИНАЦИЯТА
– Клинични тестове
– Функционална проба за координация на Д. Дешин, А. Карпман и Н. Гамбиан, 1968
– Функционален тест за оценка на равновесието
(Functional Reach Test – FRT)
● ТЕСТОВЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СКЪСЕНИ МУСКУЛИ
● ТЕСТ ЗА ПОХОДКАТА ПРИ ТРАВМИ И ЗАБОЛЯВАНЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ (НОРМАЛНА И С ПОМОЩНИ СРЕДСТВА)
– Нормална походка
– Изследване на походката
– Изследване на походката с помощни средства
● ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКИ НА ХВАТАТЕЛНАТА ФУНКЦИЯ НА РЪКАТА ПРИ УВРЕДИ
● ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА ПЛОСКОСТЪПИЕТО
– Плантограф на Г. Каймакчиев и Б. Соколов
– Метод на Чижин за определяне на плоскостъпие
● ИЗМЕРВАНЕ НА СИЛАТА НА МУСКУЛИТЕ (ДИНАМОМЕТРИЯ)
● ТЕСТУВАНЕ НА МУСКУЛИ И МУСКУЛНИ ГРУПИ ЗА ИЗДРЪЖЛИВОСТ
● ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕТИВНОСТТА
● ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ В ЕЖЕДНЕВНИЯ ЖИВОТ
А. КАРТА ЗА ТЕСТУВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ ЕЖЕДНЕВНИЯ ЖИВОТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ
Б. КАРТА ЗА ТЕСТУВАНЕ НА БИТОВО-СЕМЕЙНИ ДЕЙНОСТИ
В. КАРТА ЗА ТЕСТУВАНЕ НА БИТОВО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ
● ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ
– 36 точкова схема за оценка на качеството на живот
Литература
5. КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ УВРЕДА НА МИШНИЧНИЯ СПЛИТ
– Кинезитерапия при горен тип плексит на мишничния сплит (Duchenne-Erb)
Литература
6. КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ УВРЕДИ НА ОТДЕЛНИ НЕРВИ ОТ МИШНИЧНИЯ СПЛИТ
6.1. КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ УВРЕДА НА N. THORACICUS LONGUS
Литература
6.2. КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ УВРЕДА НА N. AXILARIS
Литература
6.3. КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ УВРЕДИ НА N. RADIALIS
Литература
6.4. КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ УВРЕДА НА N. MEDIANUS
Литература
6.5. КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ УВРЕДА НА N. ULNARIS
Литература
7. КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ УВРЕДА НА ЛУМБО-САКРАЛНИТЕ КОРЕНЧЕТА И ЛУМБО-САКРАЛНИЯ СПЛИТ (RADICULITIS LUMBOSACRALIS). PLEXITIS LUMBOSACRALIS
Литература
8. КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ УВРЕДА НА ОТДЕЛНИ НЕРВИ ОТ ЛУМБО-САКРАЛНИЯ СПЛИТ
8.1. КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ УВРЕДА НА N. FEMORALIS
Литература
8.2. КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ УВРЕДА НА N. FIBULARIS COMMUNIS
Литература
8.3. КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ УВРЕДА НА N. TIBIALIS
Литература
9. КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ ПОЛИНЕВРОПАТИИ
Литература
9.1. КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ ОСТРА ВЪЗПАЛИТЕЛНА ДЕМИЕЛИНИЗИРАЩА ПОЛИРАДИКУЛОНЕВРОПАТИЯ (СИНДРОМ НА GUILLAIN–BARRE)
Литература
9.2. КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ – ДИАБЕТНА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ
Литература
10. КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ УВРЕДА НА ЛИЦЕВИЯ НЕРВ, ПАРАЛИЗА НА Д-Р CHARLES BELL
10.1. АНАТОМИЧНИ И ПАТОЛОГИЧНИ ДАННИ
10.2. ЕТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗА
10.3. КЛИНИЧНА КАРТИНА
10.4. МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРОГНОЗИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
10.5. ЛЕЧЕНИЕ И ПРОВЕЖДА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯ
10.6. КИНЕЗИТЕРАПИЯ
Литература
11. КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ ВЯЛА ПАРАПЛЕГИЯ 303
Литература 334
12. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ УВРЕДА
НА НЯКОИ ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ 336
12.1. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ФУНКЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ
ПРИ УВРЕДА НА ЛЪЧЕВИЯ НЕРВ (Д. Кънчев, 2013) 336
12.2. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ФУНКЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ
ПРИ УВРЕДА НА СРЕДИННИЯ НЕРВ (Д. Кънчев, 2014) 339
12.3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ФУНКЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ
ПРИ УВРЕДА НА ЛАКЪТНИЯ НЕРВ (Д. Кънчев, 2014) 342
12.4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ФУНКЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ
ПРИ УВРЕДА НА ЛИЦЕВИЯ НЕРВ (Д. Кънчев, 2014) 345
Литература
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рецензия

Увредите на периферната нервна система (ПНС) са едни от най-често срещаните в неврологичната практика. Те са медико-социален проблем. Той произтича от сложната анатомична структура, многообразната патология водеща до ограничена трудова и социална годност.

Предложената монография „Кинезитерапия при увреда на периферната нервна система” на доц. Давид Руменов Кънчев съдържа 12 глави онагледени с подходящи фигури и таблици. Те са подредени в логична последователност: кратки анатомични, физиологични и патологични данни за ПНС, въздействие на кинезитерапията върху нервната система, методи за функицонални измервания и оценка, примерни методики при увреда на периферните нерви и резултати получени от научни изследвания проведени от автора при лечението на някои увреди на периферните нерви. За всяка глава са написани ползваните литературни източници.

Доц. Давид Кънчев е утвърден специалист в областта на кинезитерапията, който съчетава теоритичната, практичната и педагогическата си подготовка в научно-изследователската си дейност.
В представената монография проблемът „Кинезитерапия при увреда на периферната нервна система” е представен многостранно и задълбочено чрез собствено виждане. Трудът има научно-практическа и педагогическа стойност.

Не се съмнявам, че събраните знания в монографията ще бъдат полезни за усъвършенстване на професионалните умения на широк кръг специалисти в областта на кинезитерапията и рехабилитацията.

Проф. Лейла Огуз Крайджикова, дм.
Катедра „Спортна медицина”
НСА „Васил Левски”

Рецензия

Периферната нервна система (ПНС) е част от централната нервна система (ЦНС) и тя осигурява двустранната връзка на ЦНС с всички органи на човешкия организъм. Тя е изградена от нерви, ганглии и сплетения. В периферните нерви има моторни (еферентни), сетивни (аферентни) влакна. По функция ПНС се раздля на соматична, която осъществява телесните функции – сетивна (от кожата, мускулите и сухожилията), моторна (инервация на скелетните мускули) и автономна, вегетативна осъществяваща инервацията на вътрешните органи, жлезите, сърцето, кръвоносните съдове, регулира обмяната на веществата, терморегулацията и др. Изградена е от 31 чифта гръбначно-мозъчни нерви, 12 чифта черепномозъчни нерви, симпатиковия ствол на вегетативната нервна система и др.

Увредите на ПНС са едни от най-честите в неврологията. Те имат голямо медико-социално значение засягайки различни структури и нива на соматичната и вегетативната периферна нервна система.

В монографията си доц. Давид Руменов Кънчев представя многостранно и задълбочено проблема. С насоченост към възстановяване на нарушените функции отговарящи на неговата професионална квалификация.
Текстът в книгата е разпределен в 12 глави, онагледена е с голям брой походящи фигури и таблици. С достъпен за усвояване стил и език с определена насоченост автора представя анатомични, патологични и клинични данни за ПНС. Описва подходящи методи за изследване и оценка на двигателните нарушения, координацията, хватателните функции на ръката, дейностите от бита, болката, хипотрофията, качеството на живот и др.

Във всяка глава са посочени ползваните литераурни източници. Автора е описал примерни методики на кинезитерапия при увреда на периферните нерви на горните, на долните крайници, при полиневропатии, при синдром на Guilain – Barre, при увреда на лицевия нерв и при параплегия.
В отделна глава автора е представил резултати от собствени научни изследвания при пациенти с увреда на ПНС публикувани в научни списания. Монографичният труд има теоретическа, научно практическа, педагогическа и приложна стойност. Той е резултат от високата теоритична, практическа и педагогическа подготовка на автора. Не се съмнявам, че монографията ще бъде полезна на широк кръг практикуващи специалисти, студенти и докторанти.

проф. Видьо Василев Желев, дм

ВЪВЕДЕНИЕ

Увредите на периферната нервна система са едни от най-честите в неврологията и имат голямо медико-социално значение според засягане на различни анатомични нива на периферната нервна система. Те могат да се определят като: радикулити, плексити, ганглионити, неврити и др. Периферните нерви са смесени. Това обуславя и симптоматиката им: сетивна, болкова, двигателна, вегетативна, които се отразяват на целия организъм.

Кинезитерапията е немедикаментозен, холистичен, терапевтичен подход който има ключова роля в профилактиката, функционалното възстановяване и преобучение, и подобряване качеството на живот след увреди на периферната нервна система.

В монографията са описани основни анатомични, физиологични, патологични данни за периферната нервна система имащи отношение към провеждането на кинезитерапия. Описани са подходящи методи и тестове за функционални измервания, изследвания и оценки при увреди на периферната нервна система. Представени са примерни методики за кинезитерапия при увреда на периферни нерви съставени въз основа на голям брой научни публикации и личният опит. При написването им е подчертан лечебно педагогическият професионален подход.

Монографията е онагледена с подходящи фигури, схеми и таблици, които улесняват възприемането на съдържанието й. В нея са представени резултати от преки, лични наблюдения при функционалното възстановяване след увреда на някои периферни нерви.

Смятам, че монография представлява аналитичен обзор и личен опит от провеждана кинезитерапия при увреда на периферната нервна система и, че тя ще бъде полезна за студенти и практикуващи кинезитерапевти.

От автора

Подобни продукти

Резултати 1 - 3 от 3
 • 01__________
  СЪДЪРЖАНИЕ ВЪВЕДЕНИЕ 1. АНАТОМИЧНИ, КИНЕЗИОЛОГИЧНИ, ПАТОКИНЕЗИОЛОГИЧНИ ДАННИ ЗА...

  Кинезитерапия при дегенеративни промени в шийния отдел на гръбначния стълб

  25,00 лв за продукт
  02_______
  СЪДЪРЖАНИЕ Рецензия от проф. Видьо Желев, дм на “Кинезитерапия след реконс...

  Кинезитерапия след реконструкция на предна кръстосана връзка

  25,00 лв за продукт
  03_______
  СЪДЪРЖАНИЕ ВЪВЕДЕНИЕ 1. КРАТКИ АНАТОМИЧНИ, ФИЗИОЛОГИЧНИ И ПАТОЛОГИЧНИ ДАННИ ЗА П...

  Кинезитерапия при увреда на периферната нервна система

  30,00 лв за продукт
Резултати 1 - 3 от 3


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 

  

 

Намерете ни и в социалните мрежи