Интегрирани системи за качеството

Споделяне

Цена с ДДС

12,00 лв за продукт
   Брой
+

Манол Рибов. ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВОТО

В предлаганата монография са намерили място теоретико приложни въпроси на управлението на качеството на продукта. В нея е разгледано влиянието на технологичните трансформации върху качеството на продукта. Отделено е внимание на лидерството – възприемано като ключ към промяната, както и осигуряването на качеството в условията на равновластие и полицентрично управление. Описани са интегрираните системи за качество в организациите на бъдещето, както и новите приоритети на тези системи. В полезрението на автора попадат и въпросите, свързани с проектирането, внедряването и усъвършенстването на интегрираните системи за качество. Специално внимание е обърнато на анализа и квантифицираната оценка. В заключителната част на монографията е изследвано и качеството на живота в контекста на съвременната наука.

За автора:

Манол Рибов е професор, доктор по икономика. След завършване на висшето си икономическо образование работи като експерт в СП “Булгарконтрола” към Българската търговско-промишлена палата. Впоследствие с конкурс постъпва във Висшия икономически институт “Карл Маркс”, където получава научната си степен и звание по първа и втора хабилитация.

Специализира по проблемите на стоковия контрол в международната търговия (“Полкарго” - Гдиня), теория и методика на квалиметрията (Московски институт за народно стопанство), управление и осигуряване на качеството (Берус Акедим - Регенсбург), управление на качеството в непроизводствената сфера (Атински университет) и организация и управление на национални награди за качеството (Институт по качеството Чартърър и Британската фондация за осигуряване на качеството).

Притежава богат практически опит. Продължително време е заместник-председател на Съвета по лека промишленост и на Съвета по хранително-вкусова промишленост към Българската търговско-промишлена палата. Бил е председател на Съвета на директорите на “Балкантурист” АД и на ЕАД “ССО”, както и член на колегиума на Комитета по туризма към Министерски Съвет. Член е на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество “Търговия и туризъм” към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

Активно участва в дейността на различни органи в областта на управлението на качеството. Дълги години ръководи Междууниверситетския център по мениджмънт на качеството. Бил е председател на техническия комитет “Управление и осигуряване на качеството. Сертификация” към Българския институт по стандартизация и на технически комитет “Акредитация на органите по сертификация на системи” към Българската служба за акредитация. Освен това е участвал като член в работата на специализираните научно-технически съвети на Научно-изследователския институт по качество и на Централния машинностроителен институт. Заместник-председател е на Съюза на специалистите по качеството в България. Понастоящем е председател на Българската камара за образование, наука и култура (БКОНК).

Не по-малък е опитът му в сферата на организацията и управлението на висшето образование. Бил е заместник-декан и заместник-ректор на Университет за национално и световно стопанство, заместник-председател на Съюза на университетските преподаватели, член на управителния съвет на Центъра “Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование” и на Постоянна научно-експертна комисия към Министерство на образованието и науката. Продължително време е експерт, а в последствие става и член на Постоянната комисия по стопански науки и управление към Акредитационния съвет на Националн ата агенция за оценяване и акредитация.

Бил е член на “Специализирания научен съвет по отраслова и фирмена икономика” при ВАК, член на Специализирания научен съвет по военни науки при ВАК и на “Научната комисия по икономически науки” на ВАК.

Има дългогодишен преподавателски стаж. Водил е лекционни курсове по учебните дисциплини “Стратегическо управление”, “Управление на конкурентоспособността”, “Системи за качеството” и “Реинжинеринг и управление на риска” пред студенти по специалност “Икономика на туризма”, “Международни икономически отношения” и “Икономика и управление на търговията” в Университет за национално и световно стопанство, Международното висше бизнес училище, Югозападния университет “Неофит Рилски”, Нов български университет, СУ “Кл. Охридски” и в други висши училища в страната. Бил е научен ръководител на 23 докторанти, някои от които работят като хабилитирани преподаватели в УНСС, СУ “Кл. Охридски”, ЮЗУ, НБУ и МВБУ. Изнасял е цикъл от лекции на тема “Съвременни подходи в управлението на качеството” в Русия (Москва, Тула, Разан) и Литва (Вилнюс, Каунас и Алитус).

Научните му интереси са главно в областта на праксеологията, квалиметрията и управлението на конкурентоспособността в различните сектори на икономиката. Има над 350 публикации, някои от които са публикувани в чужбина или е участвал с тях в различни международни форуми. През 2002 година му е присъдена годишната награда на “CIELA” за авторски принос в икономическата литература. Носител е и на ордена “Кирил и Методи”.


СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР
1. ВЛИЯНИЕТО НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО
2. ЛИДЕРЪТ – КЛЮЧ КЪМ ПРОМЯНАТА В КАЧЕСТВОТО
3. ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
В УСЛОВИЯТА НА РАВНОВЛАСТИЕ И ПОЛИЦЕНТРИЧНО УПРАВЛЕНИЕ
4. СИСТЕМИТЕ ЗА КАЧЕСТВО В ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪДЕЩЕТО
5. НОВИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА СИСТЕМИТЕ
ЗА КАЧЕСТВО
6. ПРОЕКТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВОТО
7. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ
ЗА КАЧЕСТВО
8. АНАЛИЗ И КВАНТИФИЦИРАНЕ ОЦЕНКАТА НА КАЧЕСТВОТО
9. КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА В КОНТЕКСТА
НА СЪВРЕМЕННАТА НАУКА
ПРИЛОЖЕНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 

  

 

Намерете ни и в социалните мрежи