Манипулация, информация или… какво?

Споделяне

Цена с ДДС

35,00 лв за продукт
   Брой
+

ПРЕДИСЛОВИЕ

Зависимостите между информация, комуникация и манипулация представляват интерес за немалко социолози, психолози, психиатри, лингвисти, политолози, философи... В съвремието се е натрупало значително количество литература.
Трудно е дори да се каже нещо повече или нещо ново по темата за манипулацията. Необходими са немалко усилия само за да бъде отсято важното.
В монографията виждаме съчетаване на няколко интересни линии.
Първата е философската: интересът на човечеството към манипулирането и манипулациите е отколешен, защото се е смятало, че е магия: Да ти дам ли една буря? […] Да ти туря ли един вятър и от мене? […] Дай го – нейде ще се дене! Във чувала ми сега са всички хали от компаса […] [Из диалозите между вещиците от „Макбет“ в превод на Валери Петров. https://chitanka.info/text/3620-makbet] Днес интересът е станал по-открит. Не се е променило отношението към „манипулираните“ – силно механистично и далеч от хуманността. Тази линия е втъкана в еуфорията от усъвършенстването на информационно-комуникационните технологии, е-формите на комуникация и силния акцент към създаването на изкуствен интелект. Междувременно естественият интелект някъде потъва, аксиологиите се объркват, и човечеството изпада в дълбока дезориентация. От тук се раждат концепциите на глобалния трансхуманизъм, които се развиват постъпателно например чрез т.нар. прозорец на Овъртън, и се внедряват в масовото съзнание на човешкия биоробот.
Втората линия е тази за информацията. Информацията е твърдото ядро на знанието и познанието. Или поне е малко по-твърдо ядро в сравнение с флуидността на емоциите.
През последните 30 години то е облято от информационно претоварване и размито от него основно чрез фалшиви новини, които понякога граничат със съмнителност дори откъм здрав разум. Стремежът към информация като цяло е съпътстван от немалката вероятност да се изгубят основни жалони. И тук проличава масовостта при предоставянето й - строго избирателна и обикновено силно деформирана, което отново води до дезориентация в психологически план. Вече се отчитат сериозни различия в човешкото концептуализиране, отколкото отпреди три десетилетия.
Третата линия е на комуникацията – естествена човешка необходимост, която днес е заместена от алиенация, виртуализация и конструирани образи, измислени светове, вкарана в руслото на ценности, които предизвикват съмнение предвид медиатизирането на средата. Променя се скоростта и на естествените езикови процеси.
Четвъртата линия е манипулативната компонента: възможност, предложение, изкушение, съблазън…, с която всеки човек разполага, защото тя използва естествения език. Възможност, която е силно застъпена и експлоатирана в медийната информационна среда – от предлаганите подбори на новини през призмите, пречупени от и чрез езика на политиката и рекламата. Склонен съм обаче да приема позицията на авторката, че става въпрос за метафората манипулация, изключително неясна и форсирана извън границите на полезност, ако перифразирам Ноам Чомски.
В монографията е маркирано пунктуално развитието на манипулативната компонента върху информацията и комуникацията, синтезирано са представени водещите и съвременните й проучванията, от които се формират работещи стройни системи от психолингвистични комплекси, рекламирано популяризирани като естествен човешки стремеж към самоусъвършенстване, или – до добре смазани пропагандни машини, които учудват тъкмо с нехуманността си. Но „зло – добро, добро и зло от едно са потекло – между тях и ний летим“, единогласно казват вещиците от „Макбет“, пресичайки границите на усукването, от което произтича манипулация. Доказателства, научни изводи от социологията, от психологията, от теорията на комуникацията, от лингвистиката. Това е пътят, който е избрала тази млада авторка да представи разбирането за манипулацията в съвремието.
А има ли значение пътят на читателя? Зависи накъде отиваш, докъде искаш да стигнеш, уважаеми читателю – бих отговорил аз като един усмихващ се Котак – и сигурно ще стигнеш, но трябва да вървиш доста дълго… [Из диалозите от „Алиса в страната на чудесата“ в превод на Лазар Голдман. https://chitanka.info/text/552]
Изправен пред задачата да рецензирам монографията, се срещнах със собствените си мисли, нахлули този път през рецепцията на „Макбет“ и „Алиса в страната на чудесата“. От годините на опита и знанията си по проблема за манипулациите – вербални и невербални, намирам идеята за манипулативните клъстъри като ползотворна и перспективна за развитието на проблематиката. Краткото проследяване на усъвършенстването на манипулацията потвърждава силата и възможностите й за користни и далеч не толкова почтени цели. В комбинация със знания от психологията, физиологията, мозъчните функции, социологията, лингвистиката манипулацията е способна ударно да промени и разруши крехкото човешко същество особено когато то няма духовни ориентири. Осмисляме ли действеността на езика в съвременните информационно-комуникационни въздействия: процесите, които наблюдавам, предизвикват в мен противоречиви чувства, за да разпозная опитите за едни различни и доктринерни езиковокомуникативни отношения, за които младата авторка намеква.
Информацията в тази книга е полезна за всекиго, който има желание да проучва манипулацията: точно и синтезирано са представени изследванията, идеите и интерпретациите на манипулацията. Монографията е своеобразна основа, която не само може да спести време на любознателните читатели в търсенето им на сериозни научни източници, доколкото се установяват връзки между информация (знание за манипулацията) от различни изследвания. От тази основа би могло да произтекат и да се развият нови идеи, които да обогатят българското научно пространство, тъй като в него все още има свободни места за разработки, посветени на манипулацията и българските й специфики.
Проф. д-р Васил Г. Райнов, дн

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА МАНИПУЛАЦИЯТА В МЕДИЙНАТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА
ПЪРВА ГЛАВА. СЪВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА, КОМУНИКАЦИЯ И МАНИПУЛАЦИЯ
1.1. Информационна среда, интернетизиране и медиатизиране
1.2. Комуникацията в информационна среда
1.3. Манипулацията в информационна среда
1.4. Манипулация и език
1.5. Често срещани понятия в литературата за манипулацията
1.6. Механизми на влияние и схема на езиковото манипулативно въздействие
1.7. Манипулативни процеси в МИС
1.8. Класификации на манипулацията
1.9. Обобщение на първа глава
ВТОРА ГЛАВА. КОНТАКТНИ ПОЛЕТА НА МАНИПУЛАЦИЯТА
2.1. МИС, маса и власт
2.2. Манипулация и демагогия
2.3. Аргументиране и манипулиране
2.4. Манипулация и пропаганда
2.5. Медии и манипулация
2.6. Обобщение на втора глава
ТРЕТА ГЛАВА. МАНИПУЛАТИВЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ
3.1. Инструментариум при манипулиране на междуличностно равнище
3.2. Инструментариум при манипулиране на групово равнище
3.3. Манипулативен инструментариум на медийно равнище
3.3.1. Манипулативни клъстъри в новинарския дискурс
3.3.2. Манипулативни клъстъри в политическия дискурс на МИС
3.3.3. Манипулативни клъстъри в рекламния дискурс
3.4. Обобщение на трета глава
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. МАГИЯТА НА НЛП
4.1. Интегриране на знанието за внушението в НЛП
4.2. Основни понятия в НЛП
4.3. Моделиране
4.4. Езикът в разбирането на НЛП
4.5. Приложения на НЛП в МИС
4.6. Скептицизъм спрямо НЛП
4.7. Алтернативи на НЛП
4.8. Обобщение на четвърта глава
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ
РЕЗЮМЕ


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 

  

 

Намерете ни и в социалните мрежи