Компендиум на съвременния български език

Споделяне

Цена с ДДС

15,50 лв за продукт
   Брой
+
Демирова, Р., Компендиум на съвременния български език, София, Авангард Прима, 2019, 256 с.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Този учебник е в помощ на носителите на турски език, изучаващи български език. Структуриран е в три части: базови знания по морфология, задачи за проверка на знанията и последна част, композирана с два дяла – първият включва обичайни диалози към стандартни ситуации и основни описателни текстове, тоест представя езика в действие, докато вторият дял представлява подборка от басни, кратки приказки, паремии и гатанки, която въвежда в концептуализирането на два езикови свята.
Морфологичното знание е представено синтезирано в традиционен описателен ракурс (частите на речта и техните граматични особености). Избегнати са, доколкото е възможно, сложните и дискутираните въпроси в българската граматика, интерпретации и терминология. Предпочетени са българските граматични термини, аналогично в духа на турските описателни граматики. Тези решения са подчинени на практическите цели, инициирали необходимостта от учебника, а именно – ползващите го да разполагат с базов скелет на морфологичните особености на българския език. Задачата е усложнена особено когато знанието се усвоява от нефилолози, чиято езикова практика и опитност е свързана с коренно различен граматичен строй – аглутинативния, и чието „лутане“ из граматичните казуси може да остане необратимо.
Усвояването на българската морфологична система от носители на турския език създава трудности особено в някои пунктове. Такива са граматичната категория род при имената, разнообразието от граматични морфеми при образуването на множествено число на съществителните, местоименията, съгласуването при имената, категорията вид при глагола, миналото свършено и миналото несвършено време и др. Тези по-трудни за научаване особености са своеобразно синтезирани и представени в първата част въз основа на езиковата системност, а обяснението успява да не потъне в дебрите на филологическата дискусия. Границата – докъде да се задълбочи с представянето на българската морфология, докъде да се навлезе без да се размие описанието – е чувствителна тема. Въз основа на натрупания опит от работата с турски студенти тази граница е добре премерена. Стегнато и достъпно – съобразно с езиковите компетенции на обучаемите – са посочени основните елементи от морфологичната структура на българския език, дадени са примери, които са представени и в изречения конструкти. Засегнати са частично въпроси от езиковата култура, правописа и правоговора. Тези части подпомагат модулите „граматика“ и „писане“ в изучаването на българския език.
Втората част представлява сбор от задачи, с които се проверяват знанията – както от прочетеното в първата част, така също и от наученото по време на лекционните курсове. Тестовете за проверка са по-широкообхватни и включват не само морфологични, но също и синтактични, лексикални, правописни задачи. В някои случаи – там, където е забелязано системно затруднение – е даден ключ с отговори, но изучаващият български език винаги ще може при желание да се върне към първата част и да осмисли за себе си написаното.
Третата част е съставена от диалози и описания в стандартните ситуации по темите „Запознанство, представяне и срещи“, „Установяване на контакт по телефона“, „Време и сезони“, „Работа в библиотеката“, „Разни студентски разговори“ и т.н. В тях се представени ключовите етикетни формули и реплики, които се употребяват с оглед на учтивостта. Дадени са и примерни текстове с описание на университетската аудитория, дома, магазина, върху които обучаемите ще се опрат при създаването на първите си текстове, изговорени и написани на български език: какъв съм аз, моето семейство, какъв искам да стана, теми из студентския живот, от бита и всекидневието. Сред задачите за работа са и въпросите след описателните текстове, чиито отговори подпомагат по-доброто разбиране. Така в процеса на обучение се допълват с необходим учебен материал модулите „четене“, „разбиране“, „говорене“.
В третата част от учебника са събрани адаптирани текстове от басни и приказки, а също и пословици, поговорки и гатанки. Намирам това решение за добро, тъй като се доближава до турската културна традиция. Следва да се вземат предвид и кроскултурните взаимодействия: от една страна, е интересно да прочетеш и да знаеш как звучи познатата ти поговорка на български език, от друга страна – да се опиташ да потърсиш аналог на българска паремия в турския. Така в края на учебника се въвеждат първите стъпки по отношение на различното концептуализиране на света в двата езика, което е необходимо основно знание за преводачите. Третата част може да се използва в модула „езиково развитие“.
Замисълът на учебника е постепенно да задълбочи и осигури основни знания за българския език. Той влиза в поредицата от учебни помагала, специално създадени за турските студенти от Тракийския университет: Малък учебен речник на сходните думи в турски и български език/Türkçe ve Bulgarcada Ortak Kelimeler Küçük Çaplı Eğitim Sözlüğü (София, 2008), Учебно помагало по български език/Bulgarca Yardımcı Ders Kitabı (София, 2008), Малка работна тетрадка на речевите етикетни формули в български и турски език/Bulgarca ve Türkçede sözcüksel Etiket Formlarının Küçük Çalışma Defteri (София, 2015).
Самият учебник обаче може да се разглежда и като естествено продължение на един дългосрочен проект отпреди дванайсет години, когато започва изучаването на българския език в Тракийския университет в гр. Одрин, Република Турция.
С годините учебните програми и планове бяха променяни, ръководните екипи и преподавателите се сменяха, но духът към сътрудничество и културно взаимодействие въпреки предизвикателствата, останаха запазени.

Проф. дн Йорданка Захариева


СЪДЪРЖАНИЕ

Предисловие
1. Морфология. Части на речта
1.1. Съществително име
1.1.1. Граматични признаци
1.1.2. Видове съществителни имена
1.1.3. Правопис и употреба на съществителните имена
1.1.4. Звателни форми на съществителните имена
1.2. Прилагателно име
1.2.1. Видове прилагателни имена
1.2.2. Правопис на прилагателните имена
1.3. Числително име
1.3.1. Видове числителни имена
1.3.2. Правопис и правоговор на числителните имена
1.4. Местоимение
1.4.1. Граматични признаци
1.4.2. Правопис и употреба
1.5. Глагол
1.5.1. Лице на глагола
1.5.2. Число на глагола
1.5.3. Време на глагола
1.5.4. Други граматични категории, които са характерни само за глагола
1.5.5. Лични и безлични глаголи
1.5.6. Нелични глаголни форми
1.6. Наречие
1.6.1. Видове наречия
1.6.2. Правопис
1.7. Предлог
1.8. Съюз и съюзни думи
1.9. Частица
1.10. Междуметие
2. Задачи за проверка на знанията
3. Диалози и описателни текстове
4. Приказки и басни
5. Пословици и поговорки
6. Гатанки
Литература

Подобни продукти

Резултати 1 - 1 от 1
  • rafi-za-otnosheniyata-na-uchtivost
    ПРЕДИСЛОВИЕ Учтивостта е особена категория за представяне, изучаване и за препод...

    За отношенията на учтивост в турски и български език

    15,00 лв за продукт
Резултати 1 - 1 от 1


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 

  

 

Намерете ни и в социалните мрежи