Европейски измерения на спортнопедагогическото образование

Споделяне

Цена с ДДС

14,00 лв за продукт
   Брой
+

Елеонора Милева, Европейски измерения на спортнопедагогическото образование, София, Авангард Прима, 2012. Монография. 

Подписването на Болонската декларация и съпътстващите я процеси и явления водят до редица значими промени по отношение на системите на висше образование в отделните европейски страни. Съвременните процеси на глобализация и интернационализация на висшето образование, както и процесът на европейска интеграция, влияят върху разработването на обща европейска концепция за образованието на спортните педагози и определянето на сходни критерии и образователни стандарти в професионалната им квалификация. Това предполага хармонизиране на учебните планове и програми за обучение на учители по физическо възпитание и треньори при запазване на уникалността на българския образователен модел, доказал своята ефективност и качество от създаването на специализираното висше училище за подготовка на спортни специалисти до сега.

Представената монография е разработена в четири глави. Първата глава е посветена на европейските тенденции в професионалната подготовка на учители по физическо възпитание. Анализират се основни европейски документи за развитие на физическото възпитание и спорта в съвременните социални условия. Разглеждат се характеристиките на процеса на европейска интеграция в областта на висшето образование, като се обобщават основните процеси и тенденции. В отделна подглава се проследява влиянието на процеса на европейска интеграция върху професионалната подготовка на учители по физическо възпитание. Съществен момент представлява сравнителният анализ на европейския образователен модел и актуалния учебен план по специалността „Физическо възпитание” в НСА „Васил Левски”, както и развитието на учебните планове за професионална подготовка на учители по физическо възпитание. Представят се резултати от проведено експертно проучване за качеството на обучение в НСА.

Втората глава е посветена на европейските тенденции в професионалното образование на треньорите, свързани с процеса на лицензиране на треньорските кадри.

Третата глава на книгата представя собствени научноприложни изследвания, насочени към професионалните нагласи, ценности, отношение и адаптация на студентите спортисти в различните образователно-квалификационни степени. Отделно са представени резултати за стратегиите на учене при студенти от НСА в съвременната интерактивна образователна среда.

В четвърта глава са публикувани авторски учебни програми за професионална подготовка на специалисти в НСА „Васил Левски”.

 


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 

  

 

Намерете ни и в социалните мрежи