Теоретични и приложни аспекти на педагогиката на физическото възпитание и спорта

Споделяне

Цена с ДДС

14,00 лв за продукт
   Брой
+

Елеонора Милева, Теоретични и приложни аспекти на педагогиката на физическото възпитание и спорта, София, Авангард Прима, 2014. Mонография.

Настоящата монография представлява опит да се изследват теоретичните и приложните аспекти на педагогиката на физическото възпитание и спорта като отделна област на научното познание.

Проблемът за научния статут на педагогиката на физическото възпитание и спорта или спортната педагогика, нейните цели, задачи, обхват и области на приложение предизвиква интереса на специалисти от различни държави. В литературата съществуват редица теории, концепции, противоречиви гледни точки и становища. В съвременен план все още липсва единство и обединяване на учени и изследователи около предмета и обхвата на разглежданата научна област.

Като се основава на различните исторически и съвременни интерпретации на педагогиката на физическото възпитание и спорта, авторът предлага своя оригинална гледна точка за статута и измеренията на разглежданата научна сфера.

В първата част на книгата са проследени основанията и предпоставките за възникване на педагогиката на физическото възпитание и спорта като научна област. Представени и аргументирани са различните теории и концепции с акцент върху германската и българската педагогическа школа.

Втората част е посветена на приложните аспекти на педагогиката на физическото възпитание и спорта. Те се разглеждат в три основни направления: физическо възпитание и спорт; треньорска и спортна дейност; оздравително-рекреативна дейност. Публикувани са множество изследвания, проведени от автора в сътрудничество с колеги, докторанти и дипломанти.

Представената книга отразява гледната точка на автора, като се опитва да систематизира цялостния опит до момента. Същевременно тя очертава поле за дискусии в бъдещ план, които да породят нови оригинални идеи и изследвания в контекста на изследваната проблематика.


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 

  

 

Намерете ни и в социалните мрежи