truck
Еконт

Бърза доставка

phone
0889 372 864

Свържете се с нас

Тестване на софтуер

Споделяне

Цена с ДДС

23,00 лв за продукт
   Брой
+

ПРЕДГОВОР

Книгата „Тестване на софтуер” е предназначена за подготовка на мениджъри на екипи по тестване, тестери, студенти по специалностите от професионално направление 4.6. „Автоматизирани системи за управление“ и всички, които се интересуват от технологията. Съдържа раздел, в който се изясняват обхвата и съдържанието на основните понятия от проблемната област тестване на софтуер и разкриват системните връзки между тях. Демонстрират се основни методи, техники, процеси и прийоми, които се прилагат при тестването на софтуерни продукти.
Показани са връзките с различните етапи от жизнения цикъл на една програмна система, разликите в тестването на програмни приложения с различни архитектури, методите и техниките за тестване. Отделено е внимание на тестването на сигурността на софтуера и програмни инструменти с които се изпълнява.
Представени са основните работни процеси при откриването и отстраняването на дефекти в програмите, в рамките на целият им жизнен цикъл. Разкрити са характеристиките и съдържанието на основни документи, които се създават и съпровождат цикъла на тестване на един програмен продукт.
Описани са във взаимна връзка процесите по създаване на програмния код и тестването му, смисъла на нивата за тестване и базовите техники за тестване, които трябва да се познават от проектанти, програмисти и тестери. Показани са често срещани програмни грешки и ситуации с пропуски в бизнес моделите, системната постройка и архитектурата при производството на софтуер, капаните на структурното тестване и тестването свързано с промяна.
В качеството си на учебник книгата може да се използва от студентите, изучаващи дисциплините „Тестване на софтуер”, „Управление на качеството и тестване“ и Управление на качеството и усъвършенстване на процесите“ в „Университет по библиотекознание и информационни технологии“, докторанти и от всички желаещи. Материалът от книгата влиза в семестриалните изпити на студентите по информационни технологии, компютърни науки и софтуерно инженерство.

СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. ОСНОВИ НА ТЕСТВАНЕТО
1.1. Базови концeпции в тестването на софтуер
1.2. Модели за жизнения цикъл на програмна система
1.3. Тестване и модели за SDLC
1.4. Необходимост от тестване на софтуера
1.5. Жизнен цикъл за тестване на програмна система
1.6. Условия за прекратяване на тестването
1.7. Основни понятия в тестването на софтуер
1.8. Архитектура на приложенията
ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕФЕКТИТЕ
2.1. Управление на бъговете
2.2. Често срещани софтуерни грешки
2.3. Управление на инцидент
2.1. Разлики между грешка, дефект, бъг и инцидент
2.2. Произход на грешките
2.3. Класове техники за откриване на грешки
2.4. Грешки в алгоритмите
2.5. Категоризиране на дефектите
2.6. Ефективност при откриване на дефекти
ГЛАВА 3. ТИПОВЕ ТЕСТВАНЕ
3.1. Принципи на тестването
3.2. Тестване и настройка на компютърна програма
3.3. Стратегии за тестване
3.4. Жизнен цикъл за разработване на софтуер
3.5. Типове тестване
3.6. Функционално тестване
3.7. Нефункционално тестване
3.8. Структурно тестване
3.9. Тестване свързано с промяна
3.10. Статично и динамично тестване
ГЛАВА 4. МЕТОДИ ЗА ТЕСТВАНЕ
4.1. Тестване по метода Black Box
4.2. Блек бокс с класове на еквивалентност
4.3. Блек бокс с анализ на гранични стойности
4.4. Подходи за тестване
4.5. Тестване по единици
4.6. Интеграционно тестване
4.7. Системно тестване
4.8. Регресионно тестване
4.9. Тестове за приемане на системата
4.10. Тестване на нефункционални изисквания
4.11. Тестване за производителност
4.12. Тестване за преносимост
4.13. Тестване за съвместимост
4.14. Тестване на използваемостта
4.15. Тестване на сигурността на приложенията
4.16. Статичен анализ на сигурността на кода
4.17. Категории техники за конструиране на тестове
ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕСТВАНЕТО
5.1. Организацията на тестването
5.2. Основни дейности при тестване
5.3. Мотивация при тестването
5.4. Документиране на тестването
5.5. План за тестване
5.6. Тестов сценарий
5.7. Тестов случай
5.8. Тестова сюита, тестов скрипт, тестов сценарий
5.9. Матрица за проследяване на изискванията
5.10. Техники за оценяване на тестването
5.11. Стандарти за тестване
5.12. Тестване на бази данни
5.13. Тестове с данни
5.14. Данни за тестове за производителност
5.15. Инструменти за управление на тестването
5.16. Метрики и измервания при тестване
5.17. Покритие на тестването
5.18. Работен поток при производството на софтуер
5.19. Софтуерното тестване в бизнеса с ИТ


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 София, жк. Студентски град,
ул. „Проф. Арх. Петър Ташев“ No2, партер

 

  0889 372 864 

   edubooks@avangard-print.com

Намерете ни и в социалните мрежи