Основи на програмирането с примери на C#, Част 1

Споделяне

Цена с ДДС

12,90 лв за продукт
   Брой
+

Иванов, И.Т., Основи на програмирането с примери на C#, Част 1, Учебник. - София :  Авангард Прима. 142 с. ISBN 978-619-239-073-0

ПРЕДГОВОР

В учебника "Основи на програмирането с примери на C#" е разгледано в исторически аспект развитието на езиците от фамилията С, разкрити са мотивите за създаването на С#, неговите конструктивни особености и влиянието на другите езици за програмиране върху него. Описана е и връзката между С# и .NET Framework.
Дадена е първоначална информация за програмните среди Visual Studio и Visual C#, онагледени с подходящи примери, позволяваща на обучаемите да работят със същата.
Разгледани са основните правила на синтаксиса и семантиката на езика С#, комуникацията през конзолата, типове данни и променливи, структурата на програмите, различните видове операции и изрази, използвани в същия.
Подробно са разгледани алгоритмичните конструкции за управление на изчислителните процеси и е показана реализацията на тези конструкции в езика C#, материализирани в условни оператори, цикли, масиви и низове. Отделено е подобаващо внимание на едномерните масиви, многомерните масиви, масивите от масиви, присвояването на указатели към масиви. Застъпени са: начини на дефиниране и инициализиране, претърсване (намиране на максимален/минимален елемент, елементи в определени релационни отношения, и др.), сортиране (пряка селекция, размяна по двойки, метод на мехурчето, шейкър сортировка), сливане и преобразуване на матрици. Също така е разгледан цикълът foreach и са показани различни подходи за неговото използване.
Направен е кратък обзор на колекциите, интерфейсите на негенеричните колекции и генеричните колекции от тип списъци, речници и множества.
Учебникът е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината Основи на програмирането в Университета по библиотекознание и информационни технологии. Може да се използва от докторанти и от всички желаещи да изучат програмния език С#.


СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР
Глава 1. Платформата .NET Framework
1.1. Архитектура на .NET Framework
1.2. Езикът C#
1.3. Сравняване на управляемия с неуправляемия код
1.4. Спецификация на универсалния език
1.5. Visual Studio и Visual C#
1.6. Създаване на конзолно приложение
1.7. Въпроси
Глава 2. Типове данни и променливи
2.1. Типове данни
2.2. Целочислени променливи
2.2. Представяне на реални числа
2.3. Десетични числа – комбинация на цели числа и числа с плаваща точка
2.4. Логически тип
2.5. Символен тип
2.6. Типът DateTime
2.7. Обявяване на числови константи
2.8. Преобразуване на типове
2.9. Имплицитен тип данни
2.10. Въпроси
Глава 3. Оператори
3.1. Аритметични действия
3.2. Логически операции
3.3. Определяне типа на изразите
3.4. Въпроси
Глава 4. Управление на потоци
4.1. Условен оператор if
4.2. Оператор if-else
4.3. Вложени оператори if
4.4. Oператори if-else if
4.5. Условен оператор switch
4.6. Оператор за безусловен преход goto
4.6. Въпроси
Глава 5. Цикли
5.1. Алгоритмични конструкции за реализация на цикли
5.2. Индуктивни циклични процеси
5.3. Итеративни циклични процеси
5.4. Цикъл while
5.5. Цикъл do-while
5.6. Операторите break и continue
5.7. Цикъл без брояч
5.8. Цикъл for
5.9. Необходимост от различни цикли
5.10. Въпроси
ЛИТЕРАТУРА


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 

  

 

Намерете ни и в социалните мрежи