truck
Еконт

Бърза доставка

phone
0889 372 864

Свържете се с нас

Операционни системи, Част 2

Споделяне

Цена с ДДС

12,90 лв за продукт
   Брой
+

Въведение

Целта на учебника е да се осигури теоретичен учебен материал, изложен в прегледна форма, по дисциплината „Операционни системи“.
Основни теми, включени в настоящия учебник:
• Дадено е определение на понятието операционна система; разгледано е еволюционното развитие на операционните системи, като са подчертани основните закономерности; направена е класификация на операционните системи и на мрежовите операционни системи.
• Разкрито е съдържанието на понятието процес – основно понятие в операционните системи; разкрити са състоянията, през които преминават процесите, и операциите за работа с тях; изложена е структурата от данни на процеса, реализирана като блок за управление на същия, а също еднократните и многократните операции, извършвани с процесите.
• Разгледани са равнищата за планиране на процесите, критериите за планиране и изискванията към планиращите алгоритми; разкрити са параметрите на планирането, изместващото и неизместващото планиране и някои конкретни алгоритми на планирането.
• Разкрита е същността на проблема „синхронизация“, понятието критична секция на програмата, взаимните блокировки (мъртва хватка), предимствата на многонишковата обработка.
• Разгледани са функциите на операционната система по управлението на паметта, като: типове адреси, методи за разпределение на паметта без и със използване на дисковото пространство, йерархия на запомнящите устройства и организиране на съвместното функциониране на два типа запомнящи устройства с помощта на кеш паметта.
• Представена е файловата система като част от операционната система, предназначена за организиране и ефективна работа с данните; дадени са общи сведения за файловете (именуване, структура, типове, видове достъп, атрибути и операции с тях) и каталозите (каталожни системи на едно и две равнища, йерархични каталожни системи, pathname, организация на достъпа към архива на файловете и операции с каталозите); разгледани за подходите за защита на файловете: контрол на достъпа и списък на правата за достъп.
• Изложена е общата структура на файловата система, алгоритмите за разпределение на дисковото пространство и начините за отчитане на свободната и заетата дискова памет, както и тяхното управление; реализацията на каталозите и начините на търсене; монтирането на файловата система и надеждността й.
• Разкрити са особеностите при създаването и функционирането на операционните системи UNIX, Linux и Windows.
При разработването на учебния материал авторите са приложили концептуалния подход, като с подходящи примери от съществуващи операционни системи са онагледили изложения материал. Използвани са методите на анализ и синтез и въз основа на наличната литература и натрупания опит са направени съответните изводи и обобщения.
Учебникът е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината „Операционни системи“ от специалностите Информационни технологии, Информационно брокерство, Информационна сигурност, Компютърни науки в УниБИТ.
Начинът на излагане на материала позволява той да се усвоява само при наличието на първоначални компютърни знания.

СЪДЪРЖАНИЕ 

ГЛАВА 8. УПРАВЛЕНИЕ НА ВХОДНО-ИЗХОДНИТЕ УСТРОЙСТВА
8.1. Входно-изходни устройства
8.2. Запитвания към устройствата и прекъсвания. Изключителни ситуации и програмни прекъсвания
8.3. Логически принципи на организацията на входно-изходните операции
8.4. Функции на базовата подсистема за управление на входа и изхода
ГЛАВА 9. МУЛТИМЕДИЙНИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ
9.1. Въведение в мултимедиите
9.2. Мултимедийни файлове
9.2.1. Кодиране на звуци
9.2.2. Кодиране на изображения
9.3. Компресирана видеоинформация
9.3.1. Стандарт JPEG
9.3.2. Стандарт MPEG
9.4. Парадигма на мултимедийната файлова система
9.4.1. Функции за управление на видеомагнетофона
9.4.2. „Почти видео по поръчка”
9.4.3. „Почти видео по поръчка” с функции на видеомагнетофон
9.5. Разполагане на файловете
9.5.1. Разполагане на файловете на един диск
9.5.2. Алтернативни стратегии за организация на файловете
9.5.3. Разполагане на файловете за „почти видео по поръчка”
9.5.4. Разполагане на няколко файла на един диск
9.5.5. Разполагане на файловете на няколко диска
9.6. Кеширане
9.6.1. Блоково кеширане
9.6.2. Файлово кеширане
ГЛАВА 10. ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА UNIX
10.1. Обзор на системата UNIX
10.2. Архитектура на UNIX
ГЛАВА 11. ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА LINUX
11.1. Въведение в Linux
11.2. Процеси в операционната система Linux
11.3. Файлова система на Linux
11.4. Сигурност в операционната система Linux
ГЛАВА 12. ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА WINDOWS
12.1. История на операционната система Windows
12.2. Windows 8
12.3. Windows Server 2012
ЛИТЕРАТУРА


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 София, жк. Студентски град,
ул. „Проф. Арх. Петър Ташев“ No2, партер

 

  0889 372 864 

   edubooks@avangard-print.com

Намерете ни и в социалните мрежи