truck
Еконт

Бърза доставка

phone
0889 372 864

Свържете се с нас

Абевето на езиковата култура

Споделяне

Цена с ДДС

15,90 лв за продукт
   Брой
+

Захариева, Й., Абевето на езиковата култура. Учебник. София, Авангард, 2008. 347 с. ISBN 978-954-323-441-7.

В помагалото кратко, но категорично, е представена идеята, че езиковата култура в съвремието е нещо повече от правилно писане и говорене. Тя е поставена в контекста на разбирането за устойчивото развитие на обществото, на езиковата екология и на разбирането за културно-историческата ценност на българския език в контекста на европеизираността и глобализираността. Допирните точки на езиковата култура с граматиката, психо- и социолингвистиката, историята и теорията на книжовния език са представени ненатрапчиво и занимателно. Наред с това помагалото е полезно в практическото обучение на студентите с последователното излагане на колебливо усвоените книжовноезикови норми.
Изборът на структуриране на помагалото и включването на теми, които на пръв поглед са „нетрадиционни“ за подобен тип учебни помагала, показват тъкмо разнообразието от проблеми, които влизат в обсега на езиковата култура, и необходимостта от пречупване на традиционните разбирания. Съвременната научна парадигма и съвременната езикова ситуация поставят изискване за нов преосмислен поглед и към книжовността.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВМЕСТО ПРЕДГОВОР
ВЪВЕЖДАЩИ ДУМИ
АБРЕВИАТУРА
АВТОБИОГРАФИЯ
АНТРОПОНИМ
АПОСТРОФ
АСИМЕТРИЯ МЕЖДУ ЗВУК И БУКВА В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
БАЗОВИ ФУНКЦИИ НА ЕЗИКА
БЛАГОЗВУЧИЕ
БРОЙНИ ФОРМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
БУКВА
БЪЛГАРСКА АЗБУКА
БЪЛГАРСКИТЕ ДИАЛЕКТИ СПОРЕД РАЗВОЯ НА ЗАМЕСТНИЦИТЕ НА ЯТОВАТА ГЛАСНА
БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК В ПЕРИОДА МЕЖДУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ И Д-Р ПЕТЪР БЕРОН
БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК В ПЕРИОДА МЕЖДУ „РИБНИЯ БУКВАР“ И СРЕДАТА НА ХІХ ВЕК
БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК И БЪЛГАРСКАТА КНИЖНИНА ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО
БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК ОТ СРЕДАТА НА ХІХ ВЕК ДО ОСВОБОЖДЕНИЕТО
БЪЛГАРСКИЯТ КНИЖОВЕН ЕЗИК В АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВИТЕ СФЕРИ
БЪЛГАРСКИЯТ КНИЖОВЕН ЕЗИК МЕЖДУ ОСВОБОЖДЕНИЕТО И КРАЯ НА ХІХ ВЕК
БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ЕЗИК
БЪЛГАРСКА ПРАВОГОВОРНА НОРМА
ВАРИАТИВНОСТ НА ПРЕДСТАВИТЕ ЗА КНИЖОВЕН ЕЗИК
ВМЕТНАТИ ЧАСТИ В ИЗРЕЧЕНИЕТО И ЗАПЕТАЯ
ВЪТРЕШНОИЗРЕЧЕНСКА ПУНКТУАЦИЯ
ВЪТРЕШНА СТРУКТУРА НА ЕЗИКА
ГЕНЕАЛОГИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ
ГЛАВНИ БУКВИ
ГЛАВНИ БУКВИ В ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ
ГЛАГОЛИЦА
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК
ГЛОТОГЕНЕЗА
ГОВОРЕЩ И ИЗКАЗВАНЕ
ГРАМАТИЧНА КАТЕГОРИЯ
ГРАФЕМА
ГРАФИКА
ГРАФИКА И ПРАВОПИС ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО
ДВОЕТОЧИЕ
ДВОЙКИ СЪЮЗИ
ДВОЙНИ ГЛАСНИ В БЪЛГАРСКИТЕ ДУМИ
ДВОЙНИ СЪГЛАСНИ В ДУМИТЕ
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЕНОТАТ
ДЕСИГНАТ
ДЕФИС
ДИАЛЕКТОЛОГИЯ
ДИХОТОМИЯ В ЕЗИКА
ДРИНОВА ШКОЛА
ДРИНОВСКО-ИВАНЧЕВСКИ ПРАВОПИС
ДУБЛЕТНОСТ
ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА И БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК
ЕВФЕМИЗЪМ
ЕЗИКОВА ЕКОЛОГИЯ
ЕЗИКОВА КУЛТУРА
ЕЗИКОВА ПОЛИТИКА
ЕЗИКОВА ПРАГМАТИКА
ЕЗИКОВА СИТУАЦИЯ
ЕЗИКОВИ НАГЛАСИ
ЕЗИКОВИ РАВНИЩА
ЕЗИКОВ ЗНАК
ЕЗИКОВ КОНЦЕПТ
ЕЗИКОВО МАКРОСЕМЕЙСТВО
ЕЗИКОВО ОБРАЗУВАНИЕ
ЕЗИКОЗНАНИЕ
ЕКЗОТИЗМИ В ЕЗИКА
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА И КНИЖОВЕН ЕЗИК
ЕМОЦИОНАЛНА ФУНКЦИЯ
ЕТИМОЛОГИЧЕН ПРАВОПИСЕН ПРИНЦИП
ЗАПЕТАЯ В ИЗРЕЧЕНИЕТО
ЗАПЕТАЯ И КОСВЕН ВЪПРОС
ЗАПЕТАЯ И ФРАЗЕОЛОГИЗИРАН ИЗРАЗ
ЗАПЕТАЯ ПРИ БЕЗСЪЮЗНИ ИЗРЕЧЕНИЯ
ЗАПЕТАЯ ПРИ ДА-ИЗРЕЧЕНИЯ
ЗАПЕТАЯ ПРИ ОБРЪЩЕНИЕ
ЗАПЕТАЯ ПРИ СЛОЖНИ СЪЮЗНИ ИЗРЕЧЕНИЯ
ЗВУКОВИ ЗАКОНИ
ЗВУЧНИ И БЕЗЗВУЧНИ СЪГЛАСНИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
ИЗПАДАНЕ НА Е ОТ ДУМИ И ФОРМИ НА ДУМИ
ИЗПАДАНЕ НА Й
ИЗПАДАНЕ НА С ОТ НАСТАВКА -СКИ
ИЗПАДАНЕ НА Ъ
ИЗТОЧНИ БЪЛГАРСКИ ГОВОРИ
ИЛОКУЦИЯ
ИМЕНА НА ПРАЗНИЦИ
ИНДЕКС
ИНДЕКСИ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИК
ИСТОРИЧЕСКИ ЗВУКОВИ ЗАКОНИ
ИСТОРИЧЕСКИ МЕКИ СЪГЛАСНИ
КАВИЧКИ
КАРАВЕЛОВА ШКОЛА
КИРИЛИЦА
КНИЖОВЕН ЕЗИК
КНИЖОВНИ НОРМИ
КОГНИТИВНА ФУНКЦИЯ
КОДИФИКАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК ДНЕС
КОЙНЕ
КОМУНИКАТИВНА ФУНКЦИЯ
КУЛТОВИ ЕЗИЦИ
ЛЕКСИКА И РЕЧНИЦИ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО
ЛЕКСИКАЛНО РАВНИЩЕ НА ЕЗИКА
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ЛЕКСИКОГРАФИЯ
ЛИНГВА ФРАНКА
ЛИЧНИ ИМЕНА
МЕКИ И ТВЪРДИ СЪГЛАСНИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
МЕТАЕЗИКОВА ФУНКЦИЯ
МОРФОЛОГИЧЕН ПРАВОПИСЕН ПРИНЦИП
МОРФОЛОГИЧНА СИСТЕМА НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК И ИСТОРИЧЕСКИ РАЗВОЙ
МОРФОЛОГИЯ
МОТИВАЦИОННО ПИСМО
МЪРТВИ ЕЗИЦИ
МЯСТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В ЕЗИКОВИТЕ КЛАСИФИКАЦИИ
НАЙ-ЧЕСТИ ОТКЛОНЕНИЯ В ПРАВОПИСА И ПРАВОГОВОРА ПОД ВЛИЯНИЕ НА
ФОНЕТИЧНИ ФАКТОРИ
НАКЛОНЕНА ЧЕРТА
НЕПРОМЕНЛИВО Я
НОВОБЪЛГАРСКА КНИЖОВНОЕЗИКОВА ШКОЛА
НОРМА
ОБОСОБЕНА ЧАСТ И ЗАПЕТАИ
ОЗНАЧАВАЩО
ОЗНАЧАЕМО
ОМАРЧЕВСКИ ПРАВОПИС (1921-1923)
ОНОМАСТИКА
ОРТОГРАФИЯ
ОРТОЕПИЯ
ОСОБЕНОСТИ В ПРАВОПИСА НА БИБЛЕЙСКИ ИМЕНА
ОСОБЕНОСТИ НА ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ ИМЕНА
ОСОБЕНОСТИ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА ПРИ ГРАМАТИЧНАТА КАТЕГОРИЯ РОД
ОСОБЕНОСТИ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА ПРИ КАТЕГОРИЯТА ОПРЕДЕЛЕНОСТ
ОСОБЕНОСТИ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА ПРИ КАТЕГОРИЯТА ЧИСЛО
ОСОБЕНОСТИ ПРИ ГЛАГОЛИТЕ
ОСОБЕНОСТИ ПРИ МЕСТОИМЕНИЯТА
ОСОБЕНОСТИ ПРИ НАРЕЧИЯТА
ОСОБЕНОСТИ ПРИ ЧИСЛИТЕЛНИТЕ ИМЕНА
ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРАВОПИС И ПРАВОГОВОР НА Й
ОФОРМЯНЕ НА ЗАПОВЕД
ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАД
ПАРАДИГМА
ПЕРИОДИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК
ПЕРИОДИЗАЦИЯ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО
ПЛОВДИВСКА КНИЖОВНОЕЗИКОВА ШКОЛА
ПОДВИЖНОСТ НА Ъ В ГРУПИТЕ ЪР/РЪ, ЪЛ/ЛЪ
ПОДЧИНИТЕЛНА СЪЮЗНА ВРЪЗКА И ЗАПЕТАЯ
ПОЛУПРЯКА РЕЧ И ПУНКТУАЦИЯ
ПОЛУСЛЯТО ПИСАНЕ НА ДУМИ
ПРАВОПИС НА ДУМИ НА -ЕЯ, -ИЯ
ПРАВОПИС НА ЗВАТЕЛНИ ФОРМИ
ПРАВОПИСНА РЕФОРМА ОТ 1945 г.
ПРАВОПИСНИ ПРИНЦИПИ В БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК
ПРАВОПИСНИ ПРОЕКТИ И ПРАВОПИСНИ РЕФОРМИ МЕЖДУ ОСВОБОЖДЕНИЕТО И 1945 г.
ПРЕНАСЯНЕ НА ЧАСТИ ОТ ДУМИ
ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ В КРАЯ НА ИЗРЕЧЕНИЕ
ПРОМЕНЛИВО Я
ПРЯКА РЕЧ И ПУНКТУАЦИЯ
ПУНКТУАЦИЯ
РАЗДЕЛНО ПИСАНЕ
РЕДУВАНЕ НА О∼Е
РЕДУВАНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕ НА ЙОТА
РЕДУКЦИЯ НА ГЛАСНИ
РЕЦЕНЗИЯ
РУБРИКИРАНЕ
САМОБИТНИ ЧЕРТИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
СЕКСИЗЪМ В ЕЗИКА
СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА ШКОЛА
СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
СЛУШАЩ И ИЗКАЗВАНЕ
СЛЯТО ПИСАНЕ НА ДУМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
СПЕЦИФИЧНИ ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ
СПРЕЖЕНИЕ НА ГЛАГОЛИТЕ
СТАРОБЪЛГАРСКИ АЗБУКИ
СТАРОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК
СТАТУТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
СЪЧИНИТЕЛНИ ВРЪЗКИ В ИЗРЕЧЕНИЕТО И ЗАПЕТАЯ
СЪЮЗНИ ВРЪЗКИ В ИЗРЕЧЕНИЕТО
ТАБУ
ТЕКСТ И ЛИНГВИСТИКА
ТИПОЛОГИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕЗИЦИТЕ
ТИРЕ
ТОТАЛИТАРЕН ЕЗИК
ТОЧКА
ТОЧКА И ЗАПЕТАЯ
ТРАНСКРИБИРАНЕ НА ИМЕНА
ТРАНСЛИТЕРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ИМЕНА
ТЪРНОВСКА КНИЖОВНОЕЗИКОВА ШКОЛА
УДАРЕНИЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
УДВОЯВАНЕ НА ПРЕДЛОГ В
УДВОЯВАНЕ НА ПРЕДЛОГ С
УПОТРЕБА НА ПЪЛНИ И НА КРАТКИ ЧЛЕННИ ФОРМИ ПРИ ИМЕНА
ОТ МЪЖКИ РОД
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО
УЧТИВОСТ
ФОНЕТИЧЕН ПРАВОПИС
ФОНЕТИЧНА СИСТЕМА НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
И ИСТОРИЧЕСКИ РАЗВОЙ
ФОНЕТИЧНО РАВНИЩЕ НА ЕЗИКА
ФОРМИ НА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ЕЗИКА
ЦИТИРАНЕ И ПУНКТУАЦИЯ
ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО
ЧАСТИ НА РЕЧТА В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
ЧЕРКОВНОСЛАВЯНСКА КНИЖОВНА ШКОЛА
ЧЕРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК
ШПАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ
ОСНОВНИ ЛЕКЦИОННИ И СЕМИНАРНИ ТЕМИ В КУРСА „ЕЗИКОВА КУЛТУРА“
ПРИМЕРНИ ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ОТ ПРАКТИЧЕСКАТА ЧАСТ НА ИЗПИТА ПО ЕЗИКОВА КУЛТУРА


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 София, жк. Студентски град,
ул. „Проф. Арх. Петър Ташев“ No2, партер

 

  0889 372 864 

   edubooks@avangard-print.com

Намерете ни и в социалните мрежи