truck
Еконт

Бърза доставка

phone
0889 372 864

Свържете се с нас

СТРАТЕГИИ за езикова комуникация

Споделяне

Цена с ДДС

12,90 лв за продукт
   Брой
+

Захариева, Й., СТРАТЕГИИ за езикова комуникация. Учебник. София, Авангард, 2010. 200 с. ISBN 978-954-323-735-7.

Предговор

През последните две десетилетия значително се промени отношението към комуникацията. Информационният век предполага ново отношение към теорията на комуникацията. Всъщност налице е множество от теории за комуникацията. Причината за това ново отношение към явлението комуникация през ХХ в. и към момента е разбирането, че тя е централна съставка на съвременното общество, която определя представата (статуса, облика, имиджа) в реалността и на държавата, и на фирмата, и на организацията, и на индивида посредством стратегии в информационното пространство.
В този текст са описани основни положения, отнасящи се до комуникацията и начините, по които могат да се извлекат ползи от теоретичните знания, които се преподават и натрупват в процеса на обучение в бакалавърската специалност „Печатни комуникации“. Това ще позволи по-лесно да се осмислят многобройните публикации, книги, наръчници „как да...“, които се радват на популярност. Курсът „Стратегии за езикова комуникация“ е втори по ред и е надстроечен спрямо курса „Езикова култура“ (вж. „Абевето на езиковата култура“, 2008).
Целта на учебника е да запознае обучаваните с разнообразни теоретични и приложни модели и технологии на вербалната комуникация – която е водеща във всяка област на човешката дейност, и опитности, натрупани през последното столетие. Неизбежно се установяват връзки, препратки към невербалната комуникация и към постижения в области като социологията и психологията. Познаването на основните модели, съчетани в разнообразни взаимодействия, но винаги подчинени на определени интенции и цели, ще позволи на студентите да усвоят основни закономерности при комуникативно взаимодействие и – при желание – да ги прилагат успешно в практиката си. В лекционния курс акцентът е насочен върху практическата страна, а за коментар или дискусии към теоретичните постановки, но пречупени през индивиуалния езиков и житейски опит, времето е недостатъчно. А именно в индивидуалната опитност и чрез нея може да се осмисли значимостта на комуникативното (въз)действие. От своя страна, това ще поизбистри усещането за степента на зависимост на обществото от това (въз)действие, въпреки че технологията е позната от древни времена.
В съвремието ни се изгражда ново комуникативно пространство, в което участниците са „независими“. Въпросът е доколко са независими? Познаването на тези процеси пряко влияе върху постигането на резултати в коя да е област на човешката дейност.

Съдържание

1. КОМУНИКАЦИЯ, ЕЗИК, ОБЩЕСТВО
2. СОЦИОЛИНГВИСТИЧНИ АСПЕКТИ ПРИ КОМУНИКАЦИЯ
3. АСПЕКТИ НА ЕЗИКОВАТА ПРАГМАТИКА И КОМУНИКАЦИЯ
4. КРИЗИСНИ КОМУНИКАЦИИ
5. ВЕРБАЛНИ СРЕДСТВА
6. АСПЕКТИ НА ДИСКУРСА
7. ИЗБОР НА СТРАТЕГИЯ ЗА ЕЗИКОВО ПОВЕДЕНИЕ
8. РЕЧЕВ АКТ (ВЪЗ-ДЕЙСТВИЕ)
9. ФАТИЧНО ОБЩУВАНЕ
10. ПОЗИЦИЯ ПРИ ОБЩУВАНЕТО: ИЗБОРЪТ НА СТРАТЕГИЯ
11. СЪБЕСЕДНИКЪТ
12. КРИТЕРИИТЕ
13. ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
14. ИНТЕРЕСЪТ
15. ПОЗИЦИЯТА
16. СИЛОВА ПОЗИЦИЯ
17. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА НЕУСПЕШНО ОБЩУВАНЕ
18. АСПЕКТИ НА КОНФЛИКТА
19. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ В КОМУНИКАЦИЯТА
20. ЕЗИКОВИ СТРАТЕГИИ ПРИ ОТКАЗ ОТ ОБЩУВАНЕ
21. ЕЗИКОВИ СТРАТЕГИИ ПРИ ЗАБЛУДА
22. ПРИЕМАНЕ И ОТПРАВЯНЕ НА БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ
23. КРИТИКУВАНЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 София, жк. Студентски град,
ул. „Проф. Арх. Петър Ташев“ No2, партер

 

  0889 372 864 

   edubooks@avangard-print.com

Намерете ни и в социалните мрежи