Езикова култура

Споделяне

Цена с ДДС

12,90 лв за продукт
   Брой
+

Захариева, Й., Езикова култура. София, Про Лангс, 2015. 214 с. ISBN 978-954-2995-16-6.

ПРЕДГОВОР

В тази книга са описани накратко правилата, които представят книжовноезиковите норми в българския език. Разгледани са най-честите колебания и отклонения от тях. Към всяка глава са добавени въпроси за проверка на знанието.
Целта й е студентите от Факултета за информационни науки (ФИН) на Университета по библиотекознание и информационни технологии – УниБИТ, да овладеят и да усъвършенстват уменията си, като прилагат българските правописни правила. Това е необходимо, тъй като част от обучението е свързана с писане – на реферати, курсови и дипломни работи, а владеенето на книжовноезиковите норми влиза в оценката на писмените работи. Ползата от знание за тези норми обаче е значително по-широка: те се прилагат в официалното общуване, препоръчителни са при създаването на контент, а и са в основата на много професионални занимания. Книгата може да се използва както от докторанти, така също и от всички желаещи да се запознаят по-подробно с правописните и правоговорните норми на българския език.
Виртуалното пространство постоянно се попълва с източници, съвети, препоръки, коментари за елементи от езиковата култура. За разширяване на знанията по езикова култура, наред със списъка в края на учебника, могат да се ползват:
• Официален правописен речник на българския език. София, Просвета – София, 2012.
• Захариева, Йорданка. Абевето на езиковата култура. София, Авангард, 2008.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР
ГЛАВА 1. АЗБУКА И ОРТОГРАФИЯ
1.1. Звук и буква. Българска азбука
1.2. Ортография (правопис)
1.3. Пренасяне на части от думи
1.4. Контролни въпроси
ГЛАВА 2. ЗВУКОВИ ЗАКОНИ
2.1. Съвременни звукови закони
2.2. Исторически звукови закони
2.3. Най-чести отклонения в правописа под влияние
на фонетични фактори
2.4. Двойни съгласни
2.5. Правопис на звателни форми
2.6. Изпадане на с от наставка -ски
2.7. Правопис на думи на -ея, -ия
2.8. Контролни въпроси
ГЛАВА 3. ТРАНСЛИТЕРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ИМЕНА
3.1. Контролни въпроси
ГЛАВА 4. ПРАВОПИСНИ ОСОБЕНОСТИ ОТ ГРАМАТИЧЕН ХАРАКТЕР
4.1. Спрежение на глаголите
4.2. Особености при глаголите
4.3. Дублетност при предлози
4.4. Употреба на пълни и на кратки членни форми при имена от мъжки род
4.5. Особености на съществителните имена при граматичната категория род
4.6. Особености на съществителните имена при категорията определеност
4.7. Особености на съществителните имена при категорията число
4.8. Бройни форми в българския език
4.9. Особености на прилагателните имена
4.10. Особености при местоименията
4.11. Особености при наречията
4.12. Особености при числителните имена
4.13. Учтивост
4.14. Контролни въпроси
ГЛАВА 5. ГЛАВНИ БУКВИ
5.1. Морфологична употреба – основни ориентири
5.2. Синтактична употреба на главните букви – основни ориентири
5.3. Стилистична употреба на главните букви – основни ориентири
5.4. Графичната употреба – основни ориентири
5.5. Главни букви в официални документи
5.6. Имена на празници
5.7. Правопис на библейски имена
5.8. Контролни въпроси
ГЛАВА 6. СЛЯТО, ПОЛУСЛЯТО И РАЗДЕЛНО ПИСАНЕ
6.1. Разделно писане
6.2. Слято писане на думи в българския език
6.3. Полуслято писане на думи
6.4. Контролни въпроси
ГЛАВА 7. ПУНКТУАЦИЯ
7.1. Предназначение на отделните препинателни знаци
7.2. Шпация
7.3. Дефис
7.4. Двоеточие
7.5. Тире
7.6. Точка
7.7. Точка и запетая
7.8. Ударение
7.9. Диакритичен (надреден) знак с вид на ударение
7.10. Апостроф
7.11. Наклонена черта
7.12. Индекс
7.13. Кавички
ГЛАВА 8. ВЪТРЕШНОИЗРЕЧЕНСКИ ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ
8.1. Препинателни знаци в началото на изречение
8.2. Препинателни знаци в края на изречение
8.3. Полупряка реч и пунктуация
8.4. Пряка реч и пунктуация
8.5. Рубрикиране
8.6. Цитиране и пунктуация
8.7. Контролни въпроси
ГЛАВА 9. ЗАПЕТАИ В ИЗРЕЧЕНИЕТО
9.1. Съчинителни връзки и запетая
9.2. Запетая при сложни съюзни изречения
9.3. Съюзни връзки
9.4. Запетая и косвен въпрос
9.5. Запетая и фразеологизиран израз
9.6. Запетая при безсъюзни изречения
9.7. Запетая при да-изречения
9.8. Запетая при обръщение
9.9. Вметнати части и запетая
9.10. Обособена част и запетаи
9.11. Подчинителна съюзна връзка и запетая
9.12. Контролни въпроси
ГЛАВА 10. ДОПЪЛВАЩА ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ТЕРМИНОЛОГИЯТА НА ЕЗИКОВАТА КУЛТУРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 

  

 

Намерете ни и в социалните мрежи