truck
Еконт

Бърза доставка

phone
0889 372 864

Свържете се с нас

Управление на човешките ресурси. Система, функции, политики

Споделяне

Цена с ДДС

25,00 лв за продукт
   Брой
+

РЕЗЮМЕ

В условията на динамичен пазар и много силна конкуренция организациите си поставят стратегическа цел не просто да оцеляват, но и да бъдат устойчиви и проспериращи. По тази причина се обръща все по-голямо внимание на т. нар. „ключови фактори“ за успех на бизнеса. Основната характеристика на тези ключови фактори е, че те са различни за всяка конкретна организация. В същото време има фактори, които имат първостепенно значение за всяка организация. В съвременната теория и практика на управлението на човешките ресурси (УЧР) се придава изключително голямо значение на връзката между УЧР и ориентацията към потребителя, диверсификацията на производството, високото качество, управлението на процесите, усъвършенстването на организационната структура, иновативността и др. Всички тези фактори имат силно влияние върху използването на човешките ресурси. За това само хората с висока квалификация в своята професионална област, професионалистите с иновативно мислене и поведение могат да решават успешно сложните задачи на конкурентноспособността и просперитета на организациите. Фирмите се конкурират за привличане именно на такива хора, което определя една от особеностите на съвременния пазар на труда. С уменията си в областта на набирането, подбора, задържането и развитието на човешките ресурси организациите си осигуряват устойчиво бъдещо развитие.
В теорията и практиката на модерното управление хората се определят като ресурс, който е основен фактор за успеха на всяка организация. Усилията и разходите, които прави организацията за привличане и задържане на най-подходящите за дейността й хора, са инвестиция с дълготраен ефект. От гледна точка на обществото като цяло и на бизнеса, в частност, стойността на човешките ресурси се повишава чрез инвестициите в тях. Това се случва както на макро ниво – на ниво държава и общество, така и на микро ниво – във всички фирми и в организациите с нестопанска цел.
Управлението на човешките ресурси е дейност, която трябва да осъществява и контролира количеството, качеството и структурата на заетите, както и тяхната дейност и поведение, подчинени на бизнес стратегията на организацията. Тази дейност трябва да се интегрира по такъв начин в управлението на всички останали ресурси, че да бъдат достигнати заложените цели. По тази причина управлението на човешките ресурси по своето съдържание и цели се възприема като част от стратегическото управление на организацията. То изисква широка, интердисциплинарна подготовка на ръководителите, занимаващи се с тази система. Те трябва да познават не само обекта на управление – работниците и служителите, но да имат задълбочени познания по разработването и изпълнението на бизнес стратегията; по състоянието, тенденциите и закономерностите на паричния, капиталовия, стоковия, валутния и трудов пазар; по състоянието на външната и вътрешната социална среда; по проблемите на икономиката, организацията и управлението на труда; по финансовата дейност; икономическото, трудовото и социалното законодателство.
Основната задача на мениджмънта е разработването и прилагането на съвременна система за човешките ресурси в съответствие с непрекъснатите промени на средата. В този аспект са представени и темите по “Управление на човешките ресурси. Система, функции, политики” в настоящата книга.
Подходът на авторите отразява развитието на теорията и практиката в управлението на човешките ресурси до модерния възглед, който представя тази част от управлението като система, в която мениджмънтът изпълнява специфични задачи и която функционира в среда от вътрешни и външни за организацията фактори и политики. Отбелязани са и адекватните организационни решения за реализиране на високи изисквания към професионализма на работниците и служителите.
В съответствие на възприетия подход материалът е структуриран в два раздела. Първият раздел представя системата за управление на човешките ресурси на организационно ниво. Вторият раздел очертава някои от основните политики в тази област, които са определени от външни и вътрешни фактори за функционирането на системата за УЧР.
Всяка от темите е структурирана така, че да се осигури логика и последователност в усвояването на материала. В отделните теми има теоретична част и въпроси, които да помогнат на читателите да систематизират и осмислят материала, както и да ги насочат към разширяване на знанията си с допълнителни проучвания. Надяваме се, че това ще подпомогне обучаващите се като ги стимулира за самостоятелна работа. По този начин ще се гарнира успешното практическо използване на наученото.
Ние имаме дългогодишен успешен опит в преподаването на дисциплината „Управление на човешките ресурси“ пред студенти от бакалавърска и магистърска степен от редовно обучение. Многобройните ни участия в консултантски и изследователски проекти в тази област, ни дават увереност, че представяме актуално, модерно и полезно знание на бъдещите ръководители и специалисти по УЧР. Разчитаме на активно участие на обучаващите се в учебния процес, за да постигнем заедно добър и приложим резултат за тяхната кариера.

Авторите


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 София, жк. Студентски град,
ул. „Проф. Арх. Петър Ташев“ No2, партер

 

  0889 372 864 

   edubooks@avangard-print.com

Намерете ни и в социалните мрежи