Проф. д-р Венелин Георгиев

venelin georgiev

 

Академична длъжност: професор

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: изследване на операциите, технико-икономически анализ, политики и стратегии за сигурност, включително за киберсигурност, качествени и количествени аналитични методи.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: мениджърски, организационни и психологически аспекти на сигурността, включително на киберсигурността.

Възможности за експертиза в областта на: оценка на риска, остойностяване на разходи, технико-икономически анализи, анализи на алтернативи.

Преподавателски интереси в областта на: управление на риска, иновации и инвестиции, човешкият фактор в киберсигурността, информационни и аналитични способности в сигурността, икономика и мениджмънт

Образование:
2010 г. - научно звание „доцент“ по научната специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“, свидетелство № 26322/08.06.2010 г. от ВАК при МС на Република България
2002 г. - научна степен „доктор“ в научната област „Военни науки“ по научната специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, Диплома № 27981/03.07.2002 г. от ВАК при МС на Република България
2003 г. - Университет за национално и световно стопанство, специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, Магистър по икономика
1999 г. - Военна академия „Г. С. Раковски“, специалност „Командно-щабна, оперативно-тактическа, ВВС“, Магистър по военно дело;
1987 г. - ВНВВУ „Г. Бенковски“, специалност „Експлоатация и ремонт на летателните апарати“, Магистър, военен авиационен инженер на летателни апарати

Членство в организации:
Научно-експертна група към Консултативния съвет за подпомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Български институт по стандартизация, Експертна работна група „Мениджмънт на иновациите“
Member of Editorial Board of Connections The Quarterly Journal
Member of Editorial Boar of Journal of Defence Management
Member of Editorial Board of IT4Sec Reports, поредица на Центъра за мениджмънт на сигурността и отбраната към ИИКТ на БАН

Участие в национални и международни проекти:
2014 г. - De-Minimis – study, Cross-border Research Association (CBRA), Lausanne. Switzerland in co-operation with HEC University of Lausanne and University of Bamberg
2013 г. - Foresight Security Scenarios: Mapping Research to a Comprehensive Approach to Exogenous EU Roles (FOCUS). Седма рамкова програма, Grant Agreement 261633
2011 г. - Early Recovery and Consequence Management in the aftermath of Natural or Man-made Disasters in the Greater Black Sea Area (CRISHOPE)
2015 г. - Изграждане на административен капацитет в областта на защитата при бедствия. Проект на Научно-експертната група (НЕГ) към Консултативния съвет за подпомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия
2015 г. - Изследване и оценка на комплексния риск от природни бедствия за територията на Република България. Проект на Научно-експертната група (НЕГ) към Консултативния съвет за подпомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия

По-важни публикации:

Георгиев В. Оценяване и управление на риска за сигурността. София, Авангард Прима, 2015. ISBN 978-619-160-436-4
Georgiev V. Embedding Affordability Assesment in the Analysis of Alternatives in Defence Modernization Projects. Military Cost-Benefit Analysis (CBA): Theory & Practice. F Melese, A Richter, B Solomon. Taylor & Francis (Routledge), 2015

Георгиев В. Съвременен инструментариум за оценяване на военната (външната) сигурност. Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността. София, Издателски комплекс на УНСС, 2014 г. ISBN 978-954-644-592-6

Георгиев В. Апетит, толеранс и управление на риска. Наука, образование, сигурност. София, Издателство на НБУ, 2013 г. ISBN 978-954-535-796-1

Георгиев В. Реформи и риск или реформи в риска. Реформите в системата за национална сигурност на Република България. София, Издателство на НБУ, 2014 г. ISBN 978-954-535-838-8

Георгиев В. Институционални мерки за изграждане на способности за борба с трафика на хора. Трафик на хора: Социално икономически аспекти. София, Авангард Прима, 2012 г. ISBN 978-954-323-933-7

Георгиев В. Анализ на адекватността на съществуващата методология за военновременно планиране на гражданските ресурси. Възлагане на военновременни задачи и сключване на рамкови споразумения и договори с юридически лица за изпълнение на държавния военновременен план. Методология за планиране на военновременните отбранителни способности. София, 2012 г. ISBN 978-954-91700-4-7

Георгиев В. Нива за обучение на персонала по проблемите на киберсигурността. IT4Sec Reports, 2015 г. ISNN 1314-5614

 


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 

  

 

Намерете ни и в социалните мрежи