Градоустройство. Планове и проектни материали. Част 3.

Споделяне

Цена с ДДС

54,00 лв за продукт
   Брой
+

Трудът "Градоустройство" в четири части е предназначен за студентите от:
Факултета по "Екология и ландшафтна архитектура" на Лесотехнически университет, София от специалностите:
• "Ландшафтна архитектура", образователно-квалификационна степен "Магистър" (редовно обучение), на които авторът преподава дисциплината "Градоустройство и териториално устройство";
• "Екология и опазване на околната среда", образователно-квалификационни степени "Бакалавър" (редовно и задочно обучение) и "Магистър" (редовно обучение) на които авторът преподава дисциплините "Основи на градоустройството и териториалното устройство", "Съвременно градоустройство и териториално устройство", "Устройство на територии за рекреационни дейности", "Туризъм и културно наследство" и "Устойчив туризъм".
Архитектурния факултет на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Варна от специалността:
• "Архитектура", образователно-квалификационна степен "Магистър" (редовно обучение), на които авторът преподава дисциплините "Градоустройство - I" и "Градоустройство - II";
Трудът има за цел да даде на студентите необходимите знания за формиране на обща култура в областта на пространствената организация на населените места и извънселищните територии, като ги запознае с основите на теорията на градоустройството и с актуални проблеми на съвременното градоустройство - с оглед на тяхното бъдещо участие като специалисти в комплексната дейност по изграждане на жизнената среда.
Материалът е обособен в четири части и включва 35 Модула. Съществено са обогатени всички Модули.
Част 1 разглежда селищните елементи. Част 2 анализира фукционалните зони. Част 3 обобщава плановете и проектните материали. Част 4 изследва актуални проблеми на съвременното градоустройство.
В 35-те Модула са формулирани цели, въпроси и задачи за дискусия и проверка на знанията. Всеки Модул започва с основни цели, включва увод, съдържание, обобщение, ключови думи и изрази и завършва с въпроси за дискусия и проверка на знанията. Много от разработените Модули включват широк илюстративен материал от нашата и световната практика. Илюстрациите (759 в Част 1, 1007 в Част 2, 551 в Част 3 и 811 в Част 4 - общо 3128 илюстрации) - градоустройствени и архитектурни схеми, планове, чертежи, снимки, визуализации) от над 60 страни от света са органически свързани с текста. Основното им предназначение е да се съкрати описателната страна на разглежданите проблеми и зрително да се обогатят анализираните теми. Използвани са примери, отдавна превърнали се в класика, и съвременни решения в организацията на различните елементи и системи на феномена "Град". Даден е приоритет на произведенията на съвременното градоустройство. Частичното използване на примери от градоустройствената теория и практика от по-ранни исторически периоди има за цел да покаже приемствеността в развитието на градоустройствените структури, непреходната стойност и актуалното звучене на големите произведения на градоустройството и архитектурата.
Съобразен и допълнен с препоръките и изискванията на новите нормативни документи, призвани да осъществят реформата в териториалното и селищното устройство в нашата страна в началото на XXI век, трудът по "Градоустройство" може да бъде ползван от студенти от други Вузове, както и може да бъде полезен на широк кръг специалисти от практиката, участващи в устройството на териториите и хармоничното изграждане на жизнената среда.

Подобни продукти

Резултати 1 - 4 от 4
 • cover_chast_1_edubooks
  Трудът "Градоустройство" в четири части е предназначен за студентите от:Факултет...

  Градоустройство. Селищни елементи. Част 1.

  54,00 лв за продукт
  cover_chast_2_edubooks
  Трудът "Градоустройство" в четири части е предназначен за студентите от:Факултет...

  Градоустройство. Функционални зони. Част 2.

  54,00 лв за продукт
  cover_chast_3_edubooks
  Трудът "Градоустройство" в четири части е предназначен за студентите от:Факултет...

  Градоустройство. Планове и проектни материали. Част 3.

  54,00 лв за продукт
  cover_chast_4_edubooks
  Трудът "Градоустройство" в четири части е предназначен за студентите от:Факултет...

  Градоустройство. Актуални проблеми. Част 4.

  54,00 лв за продукт
Резултати 1 - 4 от 4


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 

  

 

Намерете ни и в социалните мрежи